Autor Téma: Eden a nebe  (Přečteno 23584 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Yuri

 • Host
Eden a nebe
« kdy: 25. Prosince 2007, 02:14:47 »
Teď mě napadla jedna otázka. Je rozdíl mezi Edenem a Nebem?
A jak je to vůbec u Židů s posmrtným životem? Věří na něj?

magen

 • Host
Re: Eden a nebe
« Odpověď #1 kdy: 25. Prosince 2007, 11:59:36 »
A jak je to vůbec u Židů s posmrtným životem? Věří na něj?

Máte na mysli metempsychózu (prevteľovanie) ?
Jedni vravia, že veria.
Druhí vravia, že neveria.
Tretí vravia, že jedni veria a druhí nie.

Yuri

 • Host
Re: Eden a nebe
« Odpověď #2 kdy: 25. Prosince 2007, 12:02:14 »
Ne, spíše mám na mysli něco jako má křesťanství - zlí půjdou do pekla a hodní do nebe.

Elazar

 • Host
Re: Eden a nebe
« Odpověď #3 kdy: 26. Prosince 2007, 01:00:41 »
Eee... Ne.

Tedy, viz Magen - (ono se to dá vztáhnout i na ten posmrtný život, nejen na převtělování, to je samostatná kapitola).

Yuri

 • Host
Re: Eden a nebe
« Odpověď #4 kdy: 26. Prosince 2007, 10:54:20 »
Tak jaké je tedy motivace, aby lidé žili podle nařízení Boha?

eleazar

 • Host
Re: Eden a nebe
« Odpověď #5 kdy: 26. Prosince 2007, 12:33:52 »
Bude-li respektovat Boha (=budeš-li se obtěžovat zaregistrovat Jeho existenci, nebudeš-li dělat věci, které Mu z nějakého důvodu vadí a dělat to, co se Mu líbí), tak se Ti zde na Zemi povede líp. Mimo jiné. Podívej se na konec wajikry a dvarimů (3. a 5. kniha Móšého). Najdeš tam autentické zaslíbení a požehnání, ale podívej se, komu jsou zaslíbené, některé jsou totiž specificky pro bnej Jisrael či erec Jisrael.
eleazar

Elazar

 • Host
Re: Eden a nebe
« Odpověď #6 kdy: 26. Prosince 2007, 12:54:48 »
Deuteronomium 28:1 Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pronárody země.
2 A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha:
3 Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli.
4 Požehnaný bude plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu a přírůstek tvého bravu.
5 Požehnaný bude tvůj koš a tvá díže.
6 Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení.
7 Hospodin dá, že tvoji nepřátelé, kteří proti tobě povstanou, budou před tebou poraženi. Jednou cestou proti tobě vytáhnou a sedmi cestami budou před tebou utíkat.
8 Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku. Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou ti dává.
9 Hospodin si tě ustaví za svatý lid, jak ti přisáhl, když budeš na příkazy Hospodina, svého Boha, dbát a chodit po jeho cestách.
10 Všechny národy země budou vidět, že se nazýváš Hospodinovým jménem, a budou se tě bát.
11 Hospodin ti dá nadbytek dobrého: plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, že ti ji dá.
12 Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. Budeš půjčovat mnohým pronárodům, ale sám si nebudeš muset půjčovat.
13 Hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem, budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž, budeš-li poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které ti dnes udílím, abys je bedlivě dodržoval.
14 Neuchýlíš se napravo ani nalevo od žádného ze slov, která vám dnes přikazuji, tím, že bys chodil za jinými bohy a sloužil jim.
15 Jestliže však nebudeš Hospodina, svého Boha, poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení:
16 Prokletý budeš ve městě a prokletý budeš na poli.
17 Prokletý bude tvůj koš i tvá díže.
18 Prokletý bude plod tvého života i plodiny tvé role, vrh tvého skotu i přírůstek tvého bravu.
19 Prokletý budeš při svém vcházení a prokletý při svém vycházení.
20 Hospodin na tebe pošle prokletí, zděšení a zmar ve všem, k čemu přiložíš ruku a co budeš dělat, dokud nebudeš zahlazen. Zanikneš rychle pro své zlé jednání, protože jsi mě opustil.
21 Hospodin způsobí, že se tě bude držet mor, dokud s tebou neskoncuje v zemi, kterou přicházíš obsadit.
22 Hospodin tě bude bít úbytěmi a zimnicí, palčivou horečkou, mečem, obilnou rzí a snětí; ty tě budou pronásledovat, dokud nezanikneš.
23 Nebe nad tvou hlavou bude měděné a země pod tebou bude železná.
24 Místo deště dá Hospodin tvé zemi písek a prach; budou na tebe padat z nebe, dokud nebudeš zahlazen.
25 Hospodin dopustí, že budeš před svými nepřáteli poražen. Jednou cestou proti nepříteli vytáhneš a sedmi cestami budeš před ním utíkat. Budeš obrazem hrůzy ve všech královstvích země.
26 Tvá mrtvola bude pokrmem všemu nebeskému ptactvu i zemskému zvířectvu a nikdo je nezaplaší.
27 Hospodin tě raní egyptskými vředy a boulemi, svrabem a prašivinou, které nebudeš moci vyléčit.
28 Hospodin tě raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli.
29 O poledni budeš tápat jako tápe slepý ve tmě. Na svých cestách nebudeš mít zdar, stále budeš týrán a odírán, po všechny dny, a nikdo tě nezachrání.
30 Zasnoubíš se s ženou, a jiný muž ji zneuctí, vystavíš si dům, a nebudeš v něm bydlet, vysázíš vinici, a nebudeš z ní sklízet.
31 Tvůj býk bude poražen před tvýma očima, avšak jíst z něho nebudeš. Tvůj osel ti bude uchvácen před očima, a nevrátí se ti. Tvůj brav bude vydán tvému nepříteli, a nikdo tě nezachrání.
32 Tvoji synové a tvé dcery budou vydány jinému lidu; tvé oči se na to budou dívat, po celé dny se budou pro ně rozplývat v slzách, ale nic nezmůžeš.
33 Plodiny tvé role i veškerý tvůj výtěžek pozře lid, který jsi neznal, napořád budeš týrán a utiskován, po všechny dny.
34 Zešílíš z podívané, na kterou se budeš muset dívat.
35 Hospodin tě raní na kolenou i na stehnech, od chodidla až po temeno zlými vředy, které nebudeš moci vyléčit.
36 Hospodin od tebe odvede i tvého krále, jehož nad sebou ustanovíš, k pronárodu, který jsi neznal ty ani tvoji otcové. Tam budeš sloužit jiným bohům, dřevu a kameni.
37 Budeš předmětem úděsu, pořekadel a posměchu mezi všemi národy, kam tě Hospodin odvleče.
38 Vyseješ na poli mnoho osiva, ale sklidíš málo, neboť to ožerou kobylky.
39 Vysázíš a obděláš vinice, avšak víno pít ani uskladňovat nebudeš, neboť to sežerou červi.
40 Všude po svém území budeš mít olivy, ale olejem se nepomažeš, neboť olivy ti opadají.
41 Zplodíš syny a dcery, ale tobě nezůstanou, neboť půjdou do zajetí.
42 Všechno tvé stromoví a plodiny tvé role napadne hmyz.
43 Bezdomovec, který je ve tvém středu, bude stoupat stále výš nad tebe, ty pak budeš klesat čím dál tím níž.
44 On ti bude půjčovat, ale ty mu nebudeš moci půjčit. On bude hlavou, a ty budeš chvostem.
45 Dopadnou na tebe všechna tato zlořečení a budou tě pronásledovat, dokud nebudeš zahlazen, neboť jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, a nedbal jsi na příkazy a nařízení, která ti udělil.
46 Budou na tobě a na tvém potomstvu navěky znamením a zázrakem.
47 Zato, že jsi měl hojnost všeho, ale nesloužil Hospodinu, svému Bohu, s radostí a vděčným srdcem,
48 budeš otročit svým nepřátelům, které na tebe pošle Hospodin, v hladu a žízni, v nahotě a v nedostatku všeho. On ti vloží na šíji železné jho, dokud tě nevyhladí.
49 Hospodin na tebe přivede pronárod zdaleka, od konce země, jako přilétá orel, pronárod, jehož jazyku nebudeš rozumět,
50 pronárod kruté tváře, který nebere ohled na starce a nad chlapcem se nesmiluje.
51 Bude požírat plod tvého dobytka i plodiny tvé role, dokud nebudeš zahlazen. Nenechá ti obilí ani mošt a olej, vrh tvého skotu ani přírůstek tvého bravu, dokud tě nevyhubí.
52 Sevře tě ve všech tvých branách, dokud nepadnou tvé vysoké a pevné hradby, na něž spoléháš po celé své zemi. Sevře tě ve všech tvých branách po celé tvé zemi, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh.
53 A v tísni obležení, kterým tě bude tísnit tvůj nepřítel, budeš jíst plod svého života, maso svých synů a dcer, které ti dal Hospodin, tvůj Bůh.
54 Změkčilý a zhýčkaný mezi vámi bude nepřejícně hledět na svého bratra i na svou vlastní ženu a na syny, kteří mu ještě zbyli,
55 aby nemusel některému z nich dát z masa svých dětí, které pojídá, ze strachu, že by jemu nezbylo nic v tísni obležení, kterým tě bude tísnit tvůj nepřítel ve všech tvých branách.
56 Ta změkčilá a zhýčkaná mezi vámi, která se pro zhýčkanost a změkčilost ani nepokusila postavit nohou na zem, bude nepřejícně hledět na svého vlastního muže i na svého syna a na svou dceru,
57 i na své plodové lůžko, které z ní vychází, i na své děti, které porodí. Tajně je sní pro nedostatek všeho v tísni obležení, kterým tě bude tísnit tvůj nepřítel ve tvých branách.
58 Jestliže nebudeš bedlivě dodržovat všechna slova tohoto zákona, napsaná v této knize, a bát se toho slavného a hrozného jména Hospodina, svého Boha,
59 dopustí Hospodin na tebe i na tvé potomstvo neobyčejné rány, rány veliké a vytrvalé i nemoci zlé a vytrvalé.
60 Obrátí na tebe všechny egyptské choroby, jichž se lekáš, a ony na tobě ulpí.
61 Hospodin na tebe uvede též každou nemoc a každou ránu, o níž není psáno v knize tohoto zákona, dokud nebudeš zahlazen.
62 I zbude vás maličko, ač vás bylo mnoho jako nebeských hvězd, protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha.
63 A jako se Hospodin nad vámi veselil, když vám prokazoval dobro a rozmnožoval vás, tak se bude Hospodin nad vámi veselit, když vás bude hubit a zahlazovat. Budete vyrváni ze země, kterou přicházíš obsadit.
64 Hospodin tě rozptýlí do všech národů od jednoho konce země do druhého. Tam budeš sloužit jiným bohům, které jsi neznal ty ani tvoji otcové, dřevu nebo kameni.
65 Mezi těmi pronárody nebudeš mít klidu, ani tvá noha si neodpočine. Hospodin ti tam dá chvějící se srdce, pohaslé oči a zoufalou duši.
66 Tvůj život bude viset na vlásku, v noci i ve dne se budeš chvět strachem a nebudeš jist svým životem.
67 Ráno budeš říkat: "Kéž by byl večer!" a večer budeš říkat: "Kéž by bylo ráno!" pro strach svého srdce, kterým se budeš chvět, a pro podívanou, na kterou se budeš muset dívat.
68 Loděmi tě Hospodin přivede zpátky do Egypta; vydáš se cestou, o níž jsem prohlásil, že ji už nespatříš. Tam se budete nabízet na prodej svým nepřátelům za otroky a otrokyně, ale nikdo vás nekoupí.
69 Toto jsou slova smlouvy, o které Hospodin přikázal Mojžíšovi, aby ji uzavřel se syny Izraele v moábské zemi, kromě té smlouvy, kterou s nimi uzavřel na Chorébu.

...

Já bych řekl, že to je sakra velká motivace.

Elazar

 • Host
Re: Eden a nebe
« Odpověď #7 kdy: 26. Prosince 2007, 12:58:58 »
eleazar: Off topic, mesiáne - ale - "devarimů"? Co to má být? Čechbrejština? Tak to si snad nezaslouží ani jeden z těch jazyků, svatý ni český, ne?

Offline Vader

 • Administrátor
 • *****
 • Příspěvků: 1 626
 • Pohlaví: Mužské
Re: Eden a nebe
« Odpověď #8 kdy: 26. Prosince 2007, 18:31:29 »
Eleazare, jak si potom vysvetlujete Olam HaBa a jeho prisliby v Naviim ? Nejste vy potomek Saduceu  ;) ?
Jinak Elazar ma naprostou pravdu s terminem "Dvarimu". Casto kritizuji lidi pouzivajici vyraz "gojimu" a nevim, proc by to melo byt jinak i zde. Proc, u vsech vsudy, delate cesky plural z pluralu hebrejskeho ? Ale spon mne to proste smysl nedava a pripomina mi to, s odpustenim, jazykovy paskvil.
BTW vy dva mate ak podobny nick, ze je lehke si vas pri zbeznem prolitnuti diskuse zamenit.
« Poslední změna: 26. Prosince 2007, 18:33:21 od Vader »

eleazar

 • Host
Re: Eden a nebe
« Odpověď #9 kdy: 26. Prosince 2007, 19:34:00 »
to Vader & Elazar: Máte pravdu, zkusím se propříště vyvarovat dalších gramatických paskvilů. :-[

Já pochopitelně v olam haba věřím. Jenom jsem Yurimu vysvětlil, že jeho přístup k Božím Pravdám ovlivňuje i olam haze.
Jako mesiánec  ;) bych v této otázce udělal nejspíš ještě větší zmatek.

Elazar

 • Host
Re: Eden a nebe
« Odpověď #10 kdy: 26. Prosince 2007, 20:07:27 »
Cha cha, od saduceů tady byl karaita, ne?  ;D

Jinak mesián je totéž co křesťan - a křesťanské pojetí tak nějak všichni známe, ne? To by zmatek nebyl, to by byla vlatně asi nejjednodušší odpověď  ;). A při nejhorším tu máme Scooolieho a ten by to vysvětlil  ;)

Ale co se týče toho nebe a pekla u židů. Tak Olam ha-ba'a je svým způsobem obdobou nebe, akorát, že bude pro všechny a především v době, kdy už to všem bude jedno.
Obdobou pekla či podsvětí je še'ol - jenže to je tak podivný pojem, který není nijak zvlášť rozebírán. Podle některých tam skutečně spadnou duše hříšných a budou slovy Daniela "očištěni a vyběleni jako se taví stříbro", že.. Jenže podle jiných se tento "velký úklid" odehraje ještě v tomto světě - takže žádný Še'ol, žádný Olam ha-ba'a - všechno se pěkně urovná už v tomto světě. S tímto pojmem Še'ol se někdy identifikuje i Gehinom, jenže Gehinom je skutečné místo, a podle jedné tradice v Eruvin se tam má nacházet jeden ze vstupů do Še'olu. Někde jsem slyšel, že Še'ol je zkrátka ne-existence.

Ale je pravda, že v Talmudu se jako jedním z trestů za nedodržení určité micvy/micvot hrozí ztrátou podílu na budoucím světě (Olam ha-ba'a). A Mišna Sanhedrin 10, 1 zase říká: Celý Izrael má podíl na budoucím světě...  :)

Takže Yuri - vyber si.

Offline Scooolie

 • Administrátor
 • *****
 • Příspěvků: 2 206
 • Pohlaví: Mužské
  • Eretz.cz
Re: Eden a nebe
« Odpověď #11 kdy: 26. Prosince 2007, 22:44:44 »
Tak, tak, Elazare. Já upřímně řečeno pojem "mesiánec" nebo "mesiánský/měsiášský Žid" mám ze srdce nerad. Žid, který podstoupí křesťanský křest se stává křesťanem. Může se říkat "křesťan židovského původu", "křesťan židovské národnosti", "křesťan ze Židů".. atd.  Ale musí zaznít slovo "křesťan". Jinak to považuji za neupřímnost.

Ve vztahu k židům (jako vyznavačům judaismu, proto s malým počátečním písmenem) je to podvod, který má maskovat pro misijní účely, že hovoří s křesťany. Prvním pravidlem jakékoliv misie - a já ji jako křesťan nemohu vůči Židům odsuzovat, protože ji neodsuzuji vůči žádným nekřesťanům - musí být upřímnost. Přivést někoho ke křesťanství podvodem je totéž, jako přivést ho ke křtu fyzickým násilím - a to jak víme je jednoznačným důvodem neplatnosti křtu.
Samozřejmě existuje argumentace pro užívání této lsti - a to ta, že židé mají svými rabíny tak vštípený odpor ke křesťanství, že při vyslovení slova "křesťan" už dále odmítnou čemukoliv naslouchat, aniž by vlastně věděli, co odmítají. To je však třeba respektovat, i když si o takovém přístupu můžeme myslet cokoliv, je to každého právo. Stejně jako mají křesťané právo odmítnout bavit se o jejich náboženství s muslimy, budhisty, taoisty... anebo třeba židy.

Označení "mesiášský Žid" a jeho variace mi však přijde urážlivé i ve vztahu ke křesťanům. Jsem-li křesťan, pak na to mám být hrdý. Nestydět se za to a každému na jeho otázku pravdivě odpovědět.

Yuri

 • Host
Re: Eden a nebe
« Odpověď #12 kdy: 26. Prosince 2007, 23:32:25 »
I have to admit I don't know what you're talking about.

Na začátku jsem si myslel, že je mi to jasné. Židé jako takoví v posmrtný život nevěří, smlouva s Bohem jim zaručuje vynikající život na zemi. Pak se do toho začala motat reinkarnace mesián (to je nějaký výraz z matematiky???), devarim, saduce(ové), karaita, olam haba, olam haze a Bůh ví co ještě.
Je na mě tato terminologie hodně nezvyklá a obtížná na pochopení, židovskou kulturu shledávám velice fascinující, i když jsem prakticky až do nedávna neměl moc šancí se s ní potkat (díky jednomu pánovi s knírkem).
Zatím to vyznívá tak, že neexistuje mezi židy shoda v tom, zda je posmrtný život, ovšem není mi ani jasné, proč neexistuje shoda. O posmrtném životě mluvili pouze nějací proroci, které část židů uznává a část ne?

děkuji všem za trpělivost a odpověď

Elazar

 • Host
Re: Eden a nebe
« Odpověď #13 kdy: 27. Prosince 2007, 00:37:07 »
Žádní proroci. Ti nikdy o posmrtném životě tak jak je chápán dnes nepsali. Prostě tu jsou jistá proroctví, která si můžeš najít v Bibli, a která hovoří velmi optimisticky o bratrství všech lidí, a jiná, která hovoří o tom, že bude nejprve nutné oddělit zrno od plev (ta už tak optimistická nejsou). Problém je ten, že nikdo neví, jak a kdy se to stane, dokud se to nestane. To je celé.

A z toho plyne veškerá nejistota - kdy se má co stát. Je člověk trestán jen zaživa, nebo až po smrti? Kdo ví. Ještě se nikdo nevrátil, aby nám to pověděl. Takže nemůžeme jasně říct "je to tak a tak".

Elazar

 • Host
Re: Eden a nebe
« Odpověď #14 kdy: 27. Prosince 2007, 00:38:42 »
Scooolie: I když to je off topic, tak jsem moc rád, že v tomhle najdeme na 99,9% společnou řeč.

eleazar

 • Host
Eden a nebe ještě jednou
« Odpověď #15 kdy: 27. Prosince 2007, 09:07:34 »
Yuri,
ohledně postmortálního života máme v Tenachu velmi málo informací. V Tóře samotné se o tom nepíše vůbec, proto někteří (saduceové, karaimové) věří, že nic takového jako olam haba (=příští věčný život) neexistuje. Někteří proroci svědčí o jistém věku blaženosti, ale celé je to dost složité. Ovšem nikde se nemluví o kříšení většího počtu lidí, případně o nějakém soudu po smrti, který by určil tresty pro hříšně lidstvo. (Snad jsem něco nepřehlédl  :))
Celou věc komplikuje i to, že "peklo" a "smrt" se řeknou stejně, takže je problém pochopit, jak je to vlastně myšleno.

btw - ani křesťané nejsou zajednou, co vlastně peklo je a jestli je to věčné trápení či "jenom" smrt a ztráta věčné blaženosti, ovšem bez trápení a vědomí. Vlastně nás to ani nemusí moc zajímat  ;)

off topic - já tu nejsem od toho, abych někoho konvertoval a naopak semi výraz mesiánský žid líbí. Mluví se o ortodoxním, reformním, liberálním .... Judaismu, proč by se nemohlo mluvit i o mesiánském. Takhle to vypadá, jako bysme byli méně židy
eleazar

Offline Scooolie

 • Administrátor
 • *****
 • Příspěvků: 2 206
 • Pohlaví: Mužské
  • Eretz.cz
Re: Eden a nebe ještě jednou
« Odpověď #16 kdy: 27. Prosince 2007, 10:29:40 »
off topic - já tu nejsem od toho, abych někoho konvertoval a naopak semi výraz mesiánský žid líbí. Mluví se o ortodoxním, reformním, liberálním .... Judaismu, proč by se nemohlo mluvit i o mesiánském. Takhle to vypadá, jako bysme byli méně židy
eleazar

Jste "méně" židy. Vy totiž nejste židy vůbec. Pokud někdo j pokřtěn ve jménu Ježíše Krista, už prostě není nábožensky židem. Konvertoval k jinému náboženství. Národnostně samozřejmě může být Židem nadále, přestup k jinému náboženství těžko někoho může automaticky přivést od jedné národnosti k jiné.

myroch

 • Host
Re: Eden a nebe
« Odpověď #17 kdy: 27. Prosince 2007, 10:43:04 »
hehe, no mesiani to maj tezky vsude, pac Zide je nepovazujou za Zidy a krestane za krestany :P je to holt takovej neuznanej mix ;D
kazdopadne Zidum by pomohli kdyby delali to co hlasaj, a to navraceli odpadliky zpet k "Zidovstvi"
b-huzel vetsinou ale delaj vec primo opacnou :-[ jinak mistni diskuse mi pripomina talmud ;D

Offline Scooolie

 • Administrátor
 • *****
 • Příspěvků: 2 206
 • Pohlaví: Mužské
  • Eretz.cz
Re: Eden a nebe
« Odpověď #18 kdy: 27. Prosince 2007, 10:51:27 »
hehe, no mesiani to maj tezky vsude, pac Zide je nepovazujou za Zidy a krestane za krestany :P je to holt takovej neuznanej mix ;D
kazdopadne Zidum by pomohli kdyby delali to co hlasaj, a to navraceli odpadliky zpet k "Zidovstvi"
b-huzel vetsinou ale delaj vec primo opacnou :-[ jinak mistni diskuse mi pripomina talmud ;D

Omyl. Proč bych "mesiánského Žida" neměl považovat za křesťana? Přijal křest? Věří ve spásu skrze odpuštění hříchů díky zástupné smrti Ježíše Krista, kterého považuje za Mesiáše a Syna B*žího? Samozřejmě, že ano. Je to tedy křesťan. Jak vyšitý.

Elazar

 • Host
Re: Eden a nebe
« Odpověď #19 kdy: 27. Prosince 2007, 12:10:28 »
Dovolím si poznamenat, že "mesiánský" je původně hebrejský výraz, jehož význam je zcela stejný, jako původně řecké slovo "křesťanský". Mesiánský tedy znamená totéž co křesťanský. A křesťanský žid - to je stejný nesmysl, jako židovský muslim nebo muslimský křesťan.

Navíc křtem přece pro Žida ztratilo smysl bazírování na nějaké národnosti či původu, ne? Alepsoň tak to učí Pavel z Tarsu.

Jinak "mesiány" neuznává za židy ani Stát Izrael (a to je co říct, ten uznává kde koho). Tím méně obyčejní židé.

Elazar

 • Host
Re: Eden a nebe
« Odpověď #20 kdy: 27. Prosince 2007, 12:14:40 »
Myroch: He he, tohle opravdu talmud není  :D Tohle je jen chaos

Yan

 • Host
Re: Eden a nebe
« Odpověď #21 kdy: 27. Prosince 2007, 12:19:46 »
Omyl. Proč bych "mesiánského Žida" neměl považovat za křesťana? Přijal křest? Věří ve spásu skrze odpuštění hříchů díky zástupné smrti Ježíše Krista, kterého považuje za Mesiáše a Syna B*žího? Samozřejmě, že ano. Je to tedy křesťan. Jak vyšitý.

Dotaz ateisty. Tomuhle všemu musí křesťan věřit?

Offline Scooolie

 • Administrátor
 • *****
 • Příspěvků: 2 206
 • Pohlaví: Mužské
  • Eretz.cz
Re: Eden a nebe
« Odpověď #22 kdy: 27. Prosince 2007, 12:39:21 »
Omyl. Proč bych "mesiánského Žida" neměl považovat za křesťana? Přijal křest? Věří ve spásu skrze odpuštění hříchů díky zástupné smrti Ježíše Krista, kterého považuje za Mesiáše a Syna B*žího? Samozřejmě, že ano. Je to tedy křesťan. Jak vyšitý.

Dotaz ateisty. Tomuhle všemu musí křesťan věřit?

Ano ano. Různé křesťanské směry mají vyznání víry lehce odlišné, ale více méně je základem.
Viz také https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A9do

Yan

 • Host
Re: Eden a nebe
« Odpověď #23 kdy: 27. Prosince 2007, 12:56:12 »
Já to myslel jinak. Já samozřejmě pocházím z křesťanského kulturního prostředí. A vzhledem k tomu že pocházím z prostředí České republiky, tak samozřejmě nejsem věřící  :) nicméně za křesťana bych se asi označil spíše než za muslima........ samozřejmě mám na mysli obecné životní hodnoty, bez toho náboženského balastu.

Elazar

 • Host
Re: Eden a nebe
« Odpověď #24 kdy: 27. Prosince 2007, 13:04:59 »
:D  :D Ale pokud máš
Citovat
na mysli obecné životní hodnoty, bez toho náboženského balastu
  tak jsi ateista (agnostik, zápaďan, Evropan, Čech, kdoví co ještě) ale určitě ne křesťan (to můžeš být klidný  :D ).
- a považovat se za křesťana ve smyslu obecných životních hodnot, bez toho náboženského balastu je stejně nesmyslné, jako považovat se za Čecha, ale bez toho národního a jazykového balastu.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15