Autor Téma: Protižidovské postoje v klasickém starověku a raném středověku  (Přečteno 4972 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Offline Karels

  • Nováček
  • *
  • Příspěvků: 26
Posudek mého vedoucího diplomové práce doc. PhDr. Lubora Kysučana, Ph. D. před obhajobou práce:

Diplomová práce Karla Sýkory navazuje na autorovu bakalářskou práci a tvůrčím způsobem ji rozvíjí. Je výrazem diplomantova dlouhodobého zájmu nejen o tuto problematiku, ale celou židovskou kulturu, projevujícího se mimo jiné i velmi slušnou znalostí hebrejštiny. Ačkoliv některé historické pasáže nejsou vyvážené (nemyslím ve smyslu historické objektivity, ale  pokud jde o sumu prezentovaných faktů), výrazným přínosem práce je skutečnost, že autor se neomezuje na zploštělou pozitivistickou historiografii, ale snaží se antisemitské projevy vysvětlit na kulturně-historickém a psychologickém základě, tj. odvodit je z odlišného charakteru obou kultur (antické a židovské), jako výraz určitého střetu civilizací v antickém světě, střetu daného nejen odlišným náboženstvím, ale i odlišným pojetím každodennosti (životní styl, sexualita, role rodiny atd.). Ačkoliv diplomant nikterak neskrývá své křesťanské přesvědčení, je si plně vědom všech křivd, které křesťané Židům v dějinách způsobili a jeho práce představuje ryze objektivní zpracování dané otázky splňující všechny nároky kladené na akademickou objektivitu. 

Práce sestává z několika základních částí věnovaných dějinám Židů a dějinám vztahů mezi křesťany a Židy ve starověku. Zvláštní důraz autor klade na postavení Židů v helénismu (str. 34 – 38). To se mi v kontextu práce jeví zcela logické, neboť helénismus představuje období, kdy poprvé ve svých dějinách antická společnost nabývá kosmopolitní charakter, konfrontuje se s jinými kulturami a vytváří na jedné straně tolerantní prostředí, na straně druhé ovšem generuje urputné mezikulturní střety. Soužití helénistické společnosti s Židy poskytuje přímo modelové příklady obojího. V dalších kapitolách se autor věnuje soužití Židů s křesťany a kořenům křesťanského antisemitismu. Tyto pasáže pokládám za podstatné nejen proto, že odhalují zvláštní (více náboženský než etnický) charakter křesťanského antisemitismu, ale současně nám umožňují vyrovnat se zavedeným předsudkem, že antisemitismus začíná s křesťanstvím. Právě srovnání antického a křesťanského antisemitismu, jejich shod i rozdílů,  pokládám za klíčové pro obecnější chápání tohoto bohužel stále aktuálního jevu. Prosím, aby se autor v rámci rozpravy u obhajoby vyjádřil k otázce, čím je křesťanský antisemitismus nový a v čem naopak navazuje na již zavedené antisemitské předsudky z období antiky.

Těžiště práce spatřuji v kapitolách, kde autor analyzuje antické a raně křesťanské prameny a na základě jejich interpretace i vlastního překladu se pokouší o analýzu sledovaného jevu. Autor ve své práci prokazuje nejen dobrou znalost obou klasických jazyků, tj. latiny a řečtiny, a schopnost samostatné práce s prameny v těchto jazycích vytvořenými, nýbrž i slušnou znalost  hebrejštiny a částečně i aramejštiny. Oceňuji, že se autor pouští i do lingvistické analýzy hebrejských náboženských a společenských pojmů, nicméně v tomto ohledu, poněvadž nejsem hebraista, se k jeho teoriím a závěrům nemohu zodpovědně vyjádřit. Diplomant ve své práci vychází z mimořádně obsáhlého souboru jak primárních pramenů,  tak sekundární odborné literatury, včetně množství elektronických zdrojů, uvítal bych však jejich přehlednější strukturaci v závěrečném bibliografickém přehledu.

Práce Karla Sýkory splňuje požadované akademické standardy, vyniká logickou strukturou a přehledným členěním. Poznámkový aparát je funkční a logicky se vztahuje k textu. Určité výhrady však vznáším ke stylu práce, který místy vybočuje z požadovaných charakteristik odborného stylu a není prost určitých emocionálních formulací, jichž by se odborná práce měla spíše vyvarovat. Naproti tomu vysoce oceňuji využití ilustrativních a kvalitně zpracovaných tabulek a mapek a mimořádně pečlivou grafickou úpravu včetně poměrně náročné práce s nelatinskými písmy (hebrejské, řecké, klínopisné znaky), které svědčí o diplomantově nesporné dovednosti v oblasti IT a jejich využití v počítačové grafice a ediční práci. Krom několika překlepů a stylistických neobratností v českém textu k práci nemám dalších zásadnějších kritických výhrad. Autor ve své diplomové práci prokázal schopnost samostatné práce s prameny i odbornou literaturou. Po provedení nezbytných formálních úprav doporučuji některé části práce k publikaci a vyjadřuji naději, že diplomant bude v odborné práci v této oblasti pokračovat i nadále. Vzhledem k výše řečenému práci Karla Sýkory plně doporučuji k obhajobě a v závislosti na jejím průběhu navrhuji hodnotit stupněm A - B.

doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph. D.                                           
Katedra klasické filologie
Filozofická fakulta UP
OLOMOUC

Moje diplomová práce se dá stáhnout zde: Protižidovské postoje v klasickém starověku a raném středověku
« Poslední změna: 1. Března 2016, 22:34:17 od Karels »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15