Autor Téma: 112.papež  (Přečteno 14842 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Offline cogavec

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 140
112.papež
« kdy: 12. Února 2013, 00:25:06 »
Při současném vývoji ve Vatikánu bych se chtěl zmínit o jedné zajímavosti.Jedná se o jedno proroctví,které se vztahuje k papežům,nepřímo se taky dotýká také Blízkého východu.Kardinálové ho nepochybně znají,ale není známo zda mu věří.Udělal jsem stručný výtah z dostupných materiálů.Jedná se o proroctví svatého Malachiáše(neplést si s biblickým Malachiášem). Svatý Malachiáš(1095-1148) vlastním jménem Maelmhaedhoc O´Morgair byl mnichem a biskupem diecéze v irském Armaghu.V roce 1143 se stal v Derry opatem prvního cisterciáckého kláštera na irském území.Podle legendy měl v roce 1139 nebo 1140 během pouti do Říma několik prorockých vizí,na jejichž základě sepsal seznam 112 budoucích papežů.                      V současné době známý text je z roku 1595,kdy je Arnold de Wion zařadil do svého díla "Lignum vitae".De Wion se na Malachiáše odvolává jako na autora proroctví.Dílo mělo úspěch,neboť proroctví byla často přiléhavá.                                                                                                                                                                                             Je třeba přiznat,že od 16.století byly heslovité popisy dosti neurčité a jejich výklad působil všeobecným dojmem.Také proto se objevili kritici,kteří text proroctví označili za podvrh z konce 16.století.V pozadí falzifikátů byla prý snaha ovlivnit průběh tehdejších papežských voleb.Důvod,proč má proroctví své příznivce je ten,že slovní formulace určené papežům 19. a 20.století poměrně dobře sedí.                                                                                                                                                       Např.:Pius X (1903-1914) "Ignis ardens"(Planoucí oheň) zemřel na prahu první světové války(planoucího ohně) 20.8.1914.      Benedikt XV.(1914-1922) "Religio depopulata"(Zpustošené náboženství)-proběhla první světová válka a v Rusku se k moci dostali komunisté,kteří tvrdě pronásledovali křesťany.     Jan XXIII(1958-1963)"Pastor et nauta(Pastýř a námořník) byl před svým zvolením patriarchou v Benátkách,tedy městě námořníků.     Pavel VI.(1963-1978)"Flos florum"(Květ květů) měl ve svém erbu tři lilie.     Jan Pavel I.(1978)"De medietate lunae"(Z poloviny měsíce) byl konkláve vybrán za papeže 26.srpna 1978,když na obloze zářil přesný půlměsíc.Zemřel pouhých 33 dnů (měsíc) po svém jmenování.V letech 1937-1958 působil v diecézi Belluno(Bel Luno-krásný měsíc).     Jan Pavel II.(1978-2005)"De labore solis"(Z námahy slunce),se narodil během zatmění slunce 18.5.1920,a pohřeb měl 8.4.2005,kdy nastalo zatmění slunce v Jižní,Střední a částečně Severní Americe.Taky fyzicky pracoval na slunci v době druhé světové války(lopata,krumpáč).     Benedikt XVI.-Sláva olivy je na 111.místě,vyznal se z toho,že Benedikta z Nursie(480-543) jako svého přímluvce (u Boha) prosí o pomoc.Olivová ratolest je jeden ze symbolů Benedikta z Nursie.                                                                                                 Poslední papež je 112. v zápisu,a u něj je zapsáno:"Během extrémního pronásledování svaté římské církve bude sedět na stolci"Petrus Romanus"(Petr Římský),který bude pást své stádce uprostřed mnoha soužení,po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a obávaný soudce bude soudit svůj lid.     Město na sedmi pahorcích je samozřejmě Řím."Extrémní pronásledování katolíků" ani "zničení Říma" neošálí žádný vykladač těchto textů.Na této zkoušce buď tato legenda,či proroctví padne,anebo možná taky nepadne.                                                                                                                         Je to zřetelný odkaz na Jom Adonaj,den Hospodinův:Kvilte,blízko je den Hospodinův,přijde od Všemocného jako zhouba.Proto každá ruka ochabne,a každý člověk odvahu ztratí.Budou plni hrůzy,zachvátí je bolesti a křeče,jako rodička se budou svíjet.Strnule bude zírat jeden na druhého,ve tváři plamenem vzplanou.                                          Hle,přichází den Hospodinův!,nelítostný,s prchlivostí a planoucím hněvem,aby zemi změnil v spoušť,a vymýtil z ní hříchy!Nebeské hvězdy a souhvězdí se nezatřpytí svým světlem,slunce se při svém východu zatmí,měsíc svým světlem nezazáří!A budu stíhat zlobu světa a nepravost svévolníku.Učiním přítrž pýše opovážlivců,ponížím troufalost ukrutníků.Způsobím že člověk bude vzácnější než ryzí zlato,člověk bude nad zlato z Ofiru. Iz.13,6-12.                             Na jiném místě: Slunce se zastře tmou a měsíc krví,dříve než přijde den Hospodinův,veliký a hrozný.Avšak každý,kdo vzývá Hospodinovo jméno,se zachrání. Joel 3,4-5.

Offline santos

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 179
Re:112.papež
« Odpověď #1 kdy: 13. Února 2013, 14:11:56 »
 Podľa Sybily a podľa Nostradama bude čierny pápež predposledný v histórii. Sú len spory či ten černoch už nebol Benedikt XVI lebo on mal černocha vo svojom pápežskom erbe.

Posledný pápež bude Peter II.

A potom bude koniec pápežstva.

Nevravím koniec sveta ale koniec pápežstva? Revolúcia v Ríme? Nevieme.Offline santos

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 179
Re:112.papež
« Odpověď #2 kdy: 14. Února 2013, 13:52:05 »
Vatikán se už bohužel dávno nechal vtáhnout do tohoto svinského kolotoče světské moci. Je potřeba rozlišovat nižší duchovenstvo ŘKC u užší vedení církve. Nižší klér slouží Bohu a lidem a je tam spousta čistých lidí, zatímco úzké vedení se podílí na globální moci spolu s D.C. a City of London. A to s sebou nese megalitry zakrvácené špíny. Teťkom se hodne píše všude o papeži. Takže je sice MOŽNÉ, že ti co píšou tyto články "mají společné cíle s těmi co vraždí miliony po celém světě", ale u špiček ŘKC je to víceméně JISTÉ.

Offline santos

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 179

Offline cogavec

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 140
Re:112.papež
« Odpověď #4 kdy: 17. Února 2013, 20:10:31 »
Jako zajímavost bych chtěl k tématu dodat několik postřehů.Papež Pius X. během jeho audience na generální kapitule františkánského řádu v roce 1909 upadl do "vytržení mysli",kde byl nehybný a tichý několik okamžiků,měl vidění: "Viděl jsem jednoho ze svých nástupců utíkat přes těla svých bratří.V přestrojení kdesi najde útočiště a po krátkém odpočinku zemře krutou smrtí.                                                                                                                                                                          Mystička Anna Maria Taigi,Itálie(1769-1837),"předpověděla" první dvě světové války(ověřoval jsem si to v cizojazyčných podrobnějších publikacích).Pro tuto dobu měla toto poselství: "Bůh sešle dva tresty-jeden bude ve formě válek a revolucí a jiných hrůz,ten bude mít původ na Zemi.Druhý bude seslán z nebes.Na celou zemi přijde veliká temnota trvající tři dny a tři noci.Nic nebude vidět a vzduch bude obtěžkán smrtící nákazou,která si bude nárokovat především nepřátele náboženství,ale nejen je.Během této temnoty nebude možné použít jakékoliv člověkem zhotovené osvětlení,kromě posvěcených svící.Ten kdo ze zvědavosti otevře okno,aby vyhlédl ven,nebo opustí svůj domov,padne na místě mrtvý.Během těchto tří dnů by lidé měli zůstat ve svých domovech,modlit se růženec a úpěnlivě prosit Boha o slitování.Všichni nepřátele církve ať známí,nebo nepoznání,budou během této všeobecné temnoty hynout po celé Zemi,s vyjímkou několika,které Bůh brzo obrátí.Vzduch bude nakažen démony,kteří se objeví ve všech druzích ohavných podob."                                                                                                                                                                         Na jiném místě: "Náboženství bude pronásledováno a kněží hromadně zabíjeni,kostely budou uzavřeny,ale jen na krátko.Svatý Otec(myšleno papež) bude nucen opustit Řím.                                                                                                  Je to  psáno především pro katolické křesťany "jejich jazykem",kterému rozumějí.Stigmatizovaná Marie Julie Jahenny z La Fraudais mluvila o třech dnech a dvou nocí temnoty obdobným způsobem,o zničení Paříže,atd.                                                Stigmatizovaná Maria Palma Addolorata Matarelli d´Oria(1825-1863) se zmínila,že Francii,Španělsko a Itálii zasáhne občanská válka,hlad a mor.V zemi nastane masakr kněží,je tu zmínka o zničení Paříže,o krátké,ale divoké válce,o příchodu třech dnů temnoty,o vypuštění démonů na zem a o příchodu anděla zhoubce,který zničí zlé lidi.                                               Připomíná mi to trochu výrok z prorocké knihy Izaiáš,proto o tom píšu: Nuže,lide můj,již vejdi do svých komnat a zavři za sebou dveře.Skryj se na chviličku,dokud hrozný hněv se nepřežene.Hle,Hospodin vychází ze svého místa,aby ztrestal nepravost obyvatel země.I odhalí země krev prolitou na ní a nebude již přikrývat povražděné.V onen den Hospodin ztrestá svým tvrdým a pevným mečem livjátana(leviatana),hada útočného,livjátana hada svinutého,zabije draka v moři. Iz.26,20-21+27,1.                                                                                                                                                   Pro srovnání Jména,Exodus 10,21-23: Hospodin řekl Mojžíšovi:"Vztáhni svou ruku k nebi a egyptskou zemi zahalí temnota,taková temnota,že se dá nahmatat."Mojžíš vztáhl ruku k nebi.Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala po tři dny.Lidé neviděli jeden druhého,po tři dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa!!!Ale všichni Izraelci měli ve svých obydlích světlo!!!                                                                                                                                                   O povaze temnoty je psáno v knize moudrosti 17: Velké a neprobadatelné jsou tvé soudy,proto nevědomé duše zbloudily.Svévolníci,kteří měli za to,že smějí utlačovat svatý národ,spoutáni temnotou a vězněni dlouhou nocí,leželi zavřeni pod střechami jako vyděděnci věčné Prozřetelnosti.Mysleli totiž,že se s tajnými hříchy skryjí pod temným závojem zapomenutí,byli však rozptýleni,hrozně přestrašeni a vyděšeni přeludy.                                                               Ani skrýše,kde se schovali,je neuchránila od strachu.Děsily je zvuky znějící ze všech stran a zjevovaly se jim ponuré příšery s chmurnými tvářemi.Sebemocnější oheň neměl sílu svítit,ani jiskrná záře hvězd nemohla prozářit onu děsivou noc!!!                                                                                                                                                                                Ukazovalo se jim jenom ohniště samo od sebe hořící,šířící strach.Ochromeni úlekem z onoho vidění,dosud nikdy nespatřeného,považovali to,co viděli,za ještě horší.Neúčinné byly jejich čarodějné kejkle a znalosti,jimiž se vychloubali,se ukázaly jako hanebný klam.Ti,kdo slibovali,že zaženou z nemocné duše hrůzy a zmatky,sami onemocněli směšnou úzkosti.I když je nestrašilo nic děsivého,vyplašeni hemžením havěti a syčením plazů hynuli strachem a nechtěli pohledět ani do vzduchu,před nímž nelze nikam uniknout.                                                                   Neřest se sama totiž usvědčuje ze zbabělosti,tuší vždy něco zlého,protože má zlé svědomí.Neboť strach neznamená nic jiného,než se vzdát podpory rozumného uvažování.Čím je v nitru člověka vyhlídka na pomoc menší,tím více si uvědomuje,že nezná příčinu,která působí trápení.                                                                                                                   Ti pak,kteří té vskutku bezmocné noci,jež vystoupila z hlubin podsvětí (!),spali obvyklým spánkem,byli buď štváni strašidelnými přízraky nebo ochromeni ochabnutím duše,neboť na ně padla náhlá nečekaná úzkost.A tak každý zůstal ležet tam,kde upadl,uvězněn a zavřen jako v žaláři,aniž byl spoután v železech,ať to byl rolník nebo pastýř nebo nádeník osamělý v lopotě,kdo byl zastižen,musil se podvolit nezbytnosti,všichni byli svázáni jedním řetězem temnoty...... :)

Offline santos

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 179
Re:112.papež
« Odpověď #5 kdy: 6. Března 2013, 18:44:55 »
Prípad arcibiskupa Mons. Bezáka vraví za všetko. Viac:
https://www.robertbezak.eu/

Offline cogavec

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 140
Re:112.papež
« Odpověď #6 kdy: 7. Března 2013, 00:31:12 »
Pokud je vše u arcibiskupa mons. Bezáka v pořádku,tak bychom tu mohli vidět strategii otce lži a vraha od počátku.Stará zmije zná dobře myšlenku vyjádřenou v bibli,neopovrhujte drobnými začátky,uvedu nějaký příklad: Kdo sejí v slzách,žnout budou s jásotem. Žalm 126(125),5.Z malého semene vyroste velká rostlina,která vydá několikanásobný užitek.Proto útok na drobný počátek nějakého dobrého díla není překvapením.Nepřítel hledá skulinu,kde by se zachytil.I pevný kámen praskne,zmrzne-li voda ve skulině.                                                                                                                                                   Pokud se podaří překonat počáteční potíže,přichází druhá fáze: Blahoslavení jste,když vás budou kvůli mě tupit,pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost,radujte se a jásejte,neboť máte v nebi velkou odměnu.Tak přece pronásledovali proroky,kteří byli před vámi. Matouš 5,11-12.Útok z vlastních řad není překvapením,i Ješuu zradil vlastní učedník.                                                                                                                                                               Jelikož se jedná o katolickou církev,použiji výrok nějakého katolíka,např.osočované Terezie z Avily: Nikdy nepoví o mě dost zlého,protože kdyby mě skutečně poznali,pověděli by toho o mnoho víc.     Pokora,pokora:cože máme bránit?Naši čest?Co nám je po ní,ta ať zahyne v boji.                                                                                                                                                             Ostatně první "papež"Petr řekl: Podobně i vy,věřící:poslouchejte své duchovní představené.Opásejte se všichni ve vzájemném styku pokorou,neboť    Bůh se staví proti pyšným,ale dává milost pokorným.Pokorně se proto skloňte pod mocnou rukou Boží,a on vás povýší,až k tomu přijde čas!!! Na něj hoďte všechnu svou starost!!!,vždyť jemu na vás záleží!!!     Buďte střízliví a bděte,protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev! obchází a hledá,koho by mohl zhltnout. 1.Petr 5,5-8

Offline cogavec

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 140
Re:112.papež
« Odpověď #7 kdy: 13. Března 2013, 22:04:52 »
Jsem zvědav,jak budou vykladači Malachiášova proroctví reagovat teď. :) Co se týče katolických mystiků,o kterých jsem se zmínil,tak "jejich" proroctví budou muset projít podobnou zkouškou v čase. :)

Offline santos

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 179
Re:112.papež
« Odpověď #8 kdy: 15. Března 2013, 09:56:37 »
Som šťastný že máme svätého otca Františka I.
Preto lebo je svätý otec František I revolučnou osobou na pápežskom tróne ktorá bude brániť najbiednejších.

Je jezuita ale to je len klad a dobre
lebo jezuiti vždy chránili indiánov domorodcov pred vyvraždením Portugalskými Španielskymi a Habsburskými kráľmi a ich poskokmi grófmi barónmi.

Za to ich králi ohovorili pred pápežom a on ich zrušil.

neskôr ich iný pápež obnovil.

Nájdite si vo vyhľadávači jezuitské redukcie.

jezuiti bránia indiánov pred svetskou mocou čo ich chce vykorisťovať.

Dajte si do google indiánske redukcie:

https://www.teologicketexty.cz/casopis/2008-4/Redukcie-paraguajsky-jezuitsky-experiment.html

Pokračovanie jezuitských redukcií je teológia oslobodenia:

https://blisty.cz/art/26290.html

Offline santos

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 179
Re:112.papež
« Odpověď #9 kdy: 15. Března 2013, 11:55:58 »

Offline santos

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 179
Re:112.papež
« Odpověď #10 kdy: 23. Března 2013, 12:27:39 »
 
Papež František boří staré pořádky, na Zelený čtvrtek omyje nohy vězňům. Papež František pokračuje ve svém rebelství proti zavedeným pořádkům římskokatolické církve. Po nečekaných setkáních s věřícími se odhodlal změnit plány tradiční velikonoční mše na Zelený čtvrtek. Jeho předchůdci v minulosti omývali nohy věřícím přímo ve Vatikánu, František se rozhodl vycestovat do nápravného zařízení pro mládež.Během tradiční mše papež myje nohy dvanácti věřících v odkazu na Ježíšovo gesto pokory vůči apoštolům krátce před jeho ukřižováním. Papež tento rituál každoročně po mnoho desítek let vykonával v prostorách Svatopetrské baziliky nebo Svatojánské baziliky lateránské. Papež František však pečlivě dodržuje své zásady, které chtějí církev dovést blíže chudým lidem a prostory honosných staveb vymění za mnohem skromnější prostředí, píše server telegraph.co.uk. Na jeho návštěvu se tak o Zeleném čtvrtku může těšit omladina z nápravného zařízení pro mládež Casal del Marmo v Římě. Rozhodnutí jistě překvapilo církevní hodnostáře ve Vatikánu, při pohledu do minulosti Františka to však není nic zvláštního. Při svém působení v argentinském Buenos Aires totiž běžně sloužil na Zelený čtvrtek mše s chudými lidmi, vězni, pacienty v nemocnicích nebo v domovech důchodců. Jednu ze mší odsloužil přímo na ulici, kdy omyl nohy pacientům s AIDS. Ústav pro mladistvé Casa del Marmo návštěvu papeže už v minulosti zažil, a to dokonce dvakrát. Františkův předchůdce Benedikt XVI. tam sloužil mši v roce 2007, o sedmnáct let dříve do ústavu zavítal také tehdejší papež Jan Pavel II. Ve zdejší věznici pro mladistvé si odpykávají své tresty dívky a chlapci ve věku 16 až 23 let. Místo trůnu obyčejné křeslo, rozhodl František František tak pokračuje v prosazování skromnosti a přiblížení církve chudým. Svou skromnost nový papež projevil mimo jiné i při první prohlídce papežských komnat ve Vatikánu. "Tady je místa pro tři sta lidí," cituje udiveného papeže italský deník La Stampa, který dodává, že František si i nadále přeje žít prostě. Jeho papežský byt je nyní v rekonstrukci a František tak přebývá v rezidenci svaté Marty. František však nezůstává jen u slov. Obyčejný způsob života a co nejméně luxusu už začal implementovat i v každodenním papežském životě. Rozhodl se například nosit obyčejné boty namísto klasických červených, které nosili jeho předchůdci. Zavelel také k proměně vatikánského mobiliáře. Do Klementinského sálu si František nechal namontovat obyčejné křeslo namísto původního honosného trůnu, ve kterém přijímal návštěvy Benedikt XVI. S ním se nový papež setká už 23. března. Následně už pak bude své síly směřovat k příštímu týdnu. Na Velký pátek se za Františkovy přítomnosti bude u římského Kolosea konat tradiční křížová cesta připomínající Ježíšovo ukřižování. V neděli pak papež na Svatopetrském náměstí udělí požehnání Urbi et Orbi,+ tedy Městu a světu.+Offline cogavec

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 140
Re:112.papež
« Odpověď #11 kdy: 24. Března 2013, 23:04:40 »
Santosův příspěvek,kde je zmínka jak Ješua umýval nohy svým učedníkům mi připoměl Abígajil: Davidovi služebníci přišli k Abígajile na Karmel a promluvili k ní:"Posílá nás k tobě David.Chce si tě vzít za ženu."Hned se poklonila tváři až k zemi a řekla:"Hle,tvoje otrokyně bude služkou,která umývá nohy služebníkům svého pána." 1.Samuelova 25,40-41. :)

Offline dany

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 21
Re:112.papež
« Odpověď #12 kdy: 25. Března 2013, 09:09:25 »
Napriklad u Jana v 13:kap.umyvanie ma iny vyznam ako u Abigail.Trosku.smile.

Offline cogavec

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 140
Re:112.papež
« Odpověď #13 kdy: 25. Března 2013, 20:59:55 »
Příběh o Abígajil a příběh z Jana 13 mají společný prvek,a to pokoru.Vyberu nějakou větu z onoho oddílu např.: Petr mu řekl:"Nohy mi umývat nebudeš!Nikdy!"Ješua mu odpověděl:"Jestliže tě neumyji,nebudeš mít se mnou podíl." (...úk echeis meros met´emú).Jan 13,8.To znamená,že Petr byl "špinavý",ale nevěděl o tom.Opakem pokory je pýcha.Srovnání: Petr mu řekl:"Pane,proč nemohu jít za tebou už teď?Svůj život za tebe položím!"Ješua mu odpověděl:"Svůj život za mne položíš?Amen,amen,pravím tobě:Dříve než kohout zakokrhá,třikrát mě zapřeš." Jan,13,37-38. Petrovo sebevědomé,dalo by se říci pyšné prohlášení, mělo být podrobeno zkoušce:" Šimone,Šimone,satan si vyžádal,aby vás směl protříbit jako pšenici,ale já jsem za tebe prosil,aby tvoje víra nezanikla." Luk. 22,31-32.Petr byl podroben třikrát zkoušce,podobně jako satan třikrát zkoušel Ješuu na poušti.A Petr ve zkoušce třikrát selhal.Nebýt utrpení,tak by tato pýcha zůstala skrytá,a Petr by se jí nezbavil.                                                                                                                                                                                          Teď se vrátím k větě:"Jestliže tě neumyji,nebudeš mít se mnou podíl."O jaký podíl se jednalo?Šlo o podíl ve společenství sebeobětující se lásky,kdy přátele jsou ochotni jeden za druhého položit svůj život: "Nové přikázání vám dávám:Milujte se navzájem:jak jsem já miloval vás,tak se navzájem milujte vy. Jan 13,34.To znamená,že Boží přikázaní milovat Boha,a milovat bližního je navždy nové!!!,a nikdy nezestárne,jelikož nepodléhá času. A čeho nebyl Petr do zkoušky schopen: "Nikdo nemá větší lásku než ten,kdo za své přátelé položí svůj život."  Jan 15,13.To znamená,že Ješua položil za Petra svůj život,aby Petr nepřišel o svůj podíl.

Offline Yan

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 25
Re:112.papež
« Odpověď #14 kdy: 25. Března 2013, 22:57:30 »
Podľa Sybily a podľa Nostradama bude čierny pápež predposledný v histórii. Sú len spory či ten černoch už nebol Benedikt XVI lebo on mal černocha vo svojom pápežskom erbe.

Posledný pápež bude Peter II.

A potom bude koniec pápežstva.

Nevravím koniec sveta ale koniec pápežstva? Revolúcia v Ríme? Nevieme.

Nesmíš věřit každý ptákovině.

Offline dany

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 21
Re:112.papež
« Odpověď #15 kdy: 26. Března 2013, 09:03:21 »
Presne tak.Navratenim ku versu o ,,nemati podielu"sa ukazal rozdiel medzi Abigail a Janom.Pokora nemusi byt opakom pychy.Videl som vela pokornych ludi,co boli tak pysni na svoju pokoru,ze sa stavali coraz viac pokornejsimi.Tak ako omytie noh nemusi znamenat pokoru,ale aj,,obycajnu"pohostinnost.(1Tim5,10 a abigail?).

Offline cogavec

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 140
Re:112.papež
« Odpověď #16 kdy: 26. Března 2013, 19:54:41 »
Dany:Může být falešná pokora,která je vedena pýchou,ale pak se nejedná o pokoru,ale o parodii pokory.Platí,že pokora je opakem pýchy.Nejlépe se to projeví pod "tlakem",kdy se na člověka sypou různá lživá obvinění,jak se poškozený zachová.Co se týče Abígajil a oddílu Jana,nikdy jsem nepopíral že jsou v příbězích rozdílné prvky,ale všiml jsem si i několika málo podobných skutečností.Abígajil i Ješua chtěli v obou příbězích záchránit lidi,což se těžko dá popřít.Pokud je pohostinnost myšlena upřímně,tak ten kdo hostí slouží svému hostu.Tolik k pohostinnosti. :)

Offline dany

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 21
Re:112.papež
« Odpověď #17 kdy: 27. Března 2013, 10:21:26 »
,,pod tlakom"aj ,,zbabely"clovek moze predstierat pokoru a nemusi to byt vobec pycha. :)

Offline snezienka733

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 3
 • Pohlaví: Ženské
Re:112.papež
« Odpověď #18 kdy: 3. Dubna 2013, 22:32:49 »
Umývanie nôh na Zelený štvrtok je celkom bežná tradícia.Nekoná ju len pápež ale aj kňazi.Falošná pokora v tomto zmysle no neviem..Súčasný pápež František je jezuita a u rádových bratov je to skôr rozšírené ako vo farnostiach.

Offline santos

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 179
Re:112.papež
« Odpověď #19 kdy: 16. Června 2013, 15:54:20 »

Offline laczko.jan

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 32
 • Pohlaví: Mužské
Re:112.papež
« Odpověď #20 kdy: 19. Srpna 2014, 14:15:40 »
Priatelia, prosím riaďte sa Bibliou. Počty pápežov a ich mená sa tam vôbec neriešia. A ani to nie je pre vieru podstatné.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15