fórum komunity Eretz

Judaismus => Rabín odpovídá na Vaše dotazy => Téma založeno: analityk kdy 7. Listopad 2008, 17:27:24

Název: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: analityk kdy 7. Listopad 2008, 17:27:24
Označení Karaim je odvozeno z kořene KRA, který se vyskytuje jak
hebrejštině, tak v arabštině a aramejštině, a znamená číst, volat,
kázat, hlásat, nabádat. Karaimové jsou množným číslem slova Karai ,
které znamená ten, kdo čte Písmo Svaté nebo zastánce návratu k Bohu.
Kořen KRA můžeme najít již v Písmu Svatém. Poprvé zmíněné slovo
Karaim, ve stejném smyslu jaký je užíván i v dnešní době, tedy ve
smyslu člověka vyznávajícího karaismus - náboženství Písma Svatého,
bez jakýchkoliv dodatků v podobě tradic můžeme najít v rukopisech od
Mrtvého moře, v zázračně zachovalém zbytku kdysi velmi rozsáhlého
souboru rukopisů Kumránské komunity ve Svaté zemi. V Damašském
dokumentu, v jednom z nejdůležitějších textů nalezených jeskyních
Kumránu, jsou termínem Karaimové (vyzívající Jméno Nejvyššího, nebo
také Určení Bohem) označováni lidé zachovávající věrnost Jedinému
Bohu, zbytek obce Pravověrných, synů praotců-patriarchů Abrahama,
Izáka, Jákoba a Josefa, proroků a kněží Božích Mošeho a Arona, a králů
Davida a Šalamouna a jejich Velekněze Cadoka.
Důležité je připomenout, že zmínění praotcové-patriarchové, proroci,
kněží a králové nejsou důležitými duchovními postavami pouze hebrejské
Bible - Svatého Písma Karaimů, ale i svatých knih křesťanů a muslimů,
tedy Evangelií a Koránu. V muslimské literatuře jsou středověcí
Karaimové-biblisté označováni arabsky jako al-Kurain, nebo turecky a
tatarsky jako Karaimler, v křesťanské literatuře jsme označováni jako
karaimové či karaité. Ochraňujíce pravé a nejstarší náboženství Božího
Zjevení, které nám bylo darováno proroky a duchovními muži minulosti
(na rozdíl od židů-farizejů, kteří nahradili Písmo Svaté výtvorem
svých rukou - Talmudem), se obec Karaimů, tak jak existuje dnes,
formovala během několika staletí v době středověku v  Persii, na
Krymu, v Turecku, na Kavkaze a ve střední Asii jako výsledek
sjednocování se různých anti-farizejských, anti-talmudických a anti-
rabínských hnutí duchovní obnovy, jako byli například Kumranité
(Esejci), Isawité, Ananité, Judganité a Okrabité išmaelitského a
mišavitského směru.
V době největšího rozkvětu byl karaismus rozšířen od Maroka a
Španělska na Západě, přes Byzanc, Zlatou Hordu, Chazarský chanát, po
Persii, Afghánistán a Pákistán na Východě. Od Litvy, Polska, Ruska a
Ukrajiny na Severu, po Sýrii, Erec Jisrael a Egypt (a možná až
Etiopii) na Jihu.
Definitivně se, jako samostatné a na talmudismu, křesťanství a islámu
plně nezávislé náboženství objevuje karaismus v 8 - 10 století
občanského letopočtu, a to díky aktivitám Velkého Obnovitele -
bagdádského teologa Anana ben Davida (Dauda). Ve středověku se ke
karaismu nepřidávali jen židé-rabanité, ale i křesťané, zoroastriáni,
muslimové, a podle teorie finského profesora Harvianena i pohanské
kmeny a klany Zlaté Hordy.
V roce 1795 udělil carský režim krymským Karaimům několik privilegií,
ale zároveň postavil karaimský proselytismus mimo zákon. Do té doby
mohl kdokoliv začít praktikovat karaismus, tím že se připojil k jedné
z obcí a začal plnit přikázání Písma Svatého. V dnešní době žije
největší množství Karaimů (pocházejích převážně z Egypta) 25 - 30 000
v Izraeli, kde mají status nezávislé náboženské obce.
Náboženský život obce egyptských Karaimů řídí Hlavní Náboženská Rada
(Rada Chachamů a Náboženský soud, které se zabývají se otázkami
svateb, rozvodů, stanovování svátků, statusu nově konvertovaných,
registrací narozených a pohřby).
Existují také Karaimové, kteří ve Svaté Zemi nepodléhají Hlavní
Náboženské Radě, jedná se převážně o Karaimy z anglosaských a
východoevropských zemí. Východoevropští Karaimové praktikují ve svých
dvanácti kenesách ve Svaté zemi liturgii staro krymského obřadu Arona
ben Josefa, a tak jako jejich otcové, a otcové jejich otců se učí a
dodržují text Písma Svatého, nekompromisně dodržují  biblický Zákon.
Počátek hnutí Cadikim - Pravověrných nelze hledat ve středověku, ale
již v biblických dobách. Hlavní roli, v tomto duchovním hnutí měli
podle Bible i podle Damašského rukopisu (který vlastnili středověcí
Karaimové ještě před nalezením ostatních kumránských svitků v roce
1947) Synové Cadoka, Velekněží krále Davida a Šalamouna, bibličtí
proroci Jeremiáš a Ezechiel, a Učitel Spravedlnosti kumránské
komunity.
V každém případě, po zničení Druhého jeruzalémského Chrámu (70 obč.
letopočtu), se Cadikim - obec Pravověrných ve Svaté zemi, stala obětí
farizejského, římského a byzantského pronásledování. Zdálo se, že Obec
Pravověrných, je odsouzena k zániku, že prastaré a čisté náboženství
praotců a  proroků zmizí navždy. Ale JHVH nenechal zničit Jemu plně
oddanou Obec Pravověrných, protože Hospodin je blízko všem, kteří
volají (KRA) k němu, všem, kdo ho volají (KRA) opravdově (Ž 145:18). A
hle povstal Dům Anana, syna Davidova, z pokolení krále Davida, Obec
Spravedlivých byla obnovena. Na Anan ben Davida, se nemůžeme dívat
jako na zakladatele nějaké sekty, která vznikla jak tvrdí vyznavači
talmudismu v 8 století, ale musíme se na něj dívat jako na obnovitele
původní a prastaré víry, která byla zjevena Mošemu na hoře Sinaj,
stejné víry která byla v dávných dobách dodržována v nezměněné podobě
všemi Cadikim-Pravověrnými, od Jozua v Šekemu, přes kněží - mušity v
Šilo,   kněží - aronity Jeruzalémě, až po kumránské komunity na břehu
Mrtvého moře, které unikly z farizeji znesvěceného  Jeruzaléma a
Chrámu.
Pod vedením Anana a jeho potomků Nasi- exilarchů, se začali
sjednocovat zbytky nefarizejských sil k obnovení Obce Pravověrných.
Stejně tak jako jejich předchůdci, Pravověrné komunity Kumránu a
Damašku, tak se i středověcí Karaimové řídili pouze textem Písma
Svatého, zavrhujíce Mišnu a Talmud svých současníků a oponentů Židů-
rabanitů.

V průběhu věků přístup Karaimů k textu Písma Svatého závisel na dvou
principech:
1)      Pouze text  Písma Svatého, které bylo zjeveno na hoře Sinaj, bez
veškerých lidských tradic,je závazný.
2)      Text Písma Svatého neobsahuje žádné skryté významy (jak tvrdí
Rabíni), je jasně srozumitelný a je potřeba ho chápat doslovně, až na
poměrně málo metaforických a alegorických výjimek, které jsou snadno
identifikovatelné na základě kontextu.
Dokonce Písmo Svaté nařizuje čtenáři, neodkloníš se vpravo, ani vlevo.
Karaimové tvrdí, že pouze jejich verze náboženství Mošeho a proroků,
je pravou vírou od Boha, ne od lidí. Karaimové se považují za jediné
následovníky a ochránce víry biblických patriarchů a proroků (s
výjimkou Samaritánů a Falašů). Pomocí logiky a zdravému rozumu bořili
kámen po kamení lživá a nesmyslná tvrzení farizejů.
1)      Písmo Svaté ani jednou nezmiňuje tzv. Ústní zákon, nebo Ústní
předání tradic, Mišna, Talmud, Kabala apod. nejsou od Boha, ani od
proroků ale jsou pouhými lidskými výmysly (Iz 29:13, Je 8:8) rabínů,
kteří zlovolně překrucují Slovo Boží v touze uzurpovat duchovní
nadvládu.
2)      Rabíni narušují svými kazuistickými a scholastickými spekulacemi
jasná, zřejmá a srozumitelná nařízení Písma Svatého.
3)      Pokud jsou Talmud a jiné výtvory rabínů Božského původu, proč jsou
téměř vždy názory školy Hilela téměř opačné od nazorů školy Šamaje?
Nekonečné diskuze mezi rabíny ukazují pouze na bezmocnou snahu
povýšit  jejich heretické texty na úroveň Písma Svatého.
4)      Karaimové a vyznavači talmudismu se shodnou pouze na tom, že Písmo
Svaté je od Boha.
Přesně z těchto důvodů karaimští teologové Chachamové od středověku do
dnešních dnů popírali tvrzení rabínů, že Karaimové jsou středověká
židovská sekta. Karaismus není nic jiného než uchráněná víra praotců-
patriarchů, proroků a pravověrných. Karaimové uznávají 24 knih Písma
Svatého, neuznávají Mišnu, Talmud, Kabalu a jiné knihy rabínů.
Osvojili si ale některé metody analýzy muslimských teologů -
mutazilitů racionalistů, např. kyjas (závěr na základě logiky), idžma
(souhlas VŠECH Chachamů) apod.
Základním klíčem Karaimů k analýze Písma Svatého je ZNALOST textů
Bible, LOGIKA, ZDRAVÝ ROZUM, tedy tím čím obdaroval Bůh lidi - syny a
dcery Adama a Evy.
Karaimové věří, že každý Karaim by měl číst text Písma Svatého v
originále ( v nejnutnějším případě z pomoci překladu v rodném jazyce),
měl by plnit všechna přikázání tak jak je chápe svým vlastním rozumem,
jsouce odpovědný za své vlastní činy před samým Stvořitelem.
Vždy si je potřeba uvědomit, že karlismus, není  jen intelektuální
postoj dospělého Homo Sapiens k Písmu Svatému, ale i systém plnění
přikázání, způsob života a starobiblická etika.
Návrat k pramenům Monoteismu je možný na základě biblických textů a
dodržování starobiblické etiky (nezabiješ, nepokradeš,..), starobylých
rituálů (vyhýbání se nečistému masu, krvi, návštěva kenasy v době
nečistoty..)
Někteří vědci považují karaismus za 4 abrahamovské náboženství vedle
rabínského talmudismu, křesťanství a islámu.
Drazí bratři a setry, my Karaimové jsme vždy byli, jsme a budeme těmi,
kdo chrání víru praotců- patriarchů, proroků a pravověrných, a ti kdo
volají po návratu k pravé víře Písma Svatého, k starým hebrejským
textům.
Tak s námi zůstane požehnání Nejvyššího
Geršom Qiprisči , Chacham ruských Karaimů v zahraničí
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: chawwa kdy 2. Prosinec 2008, 19:07:41
šalom, škoda jen, že se o karaimech tak málo mluví. Většina lidí vůbec neví, že někdo takový existuje. Všechno se většinou točí kolem rabínského judaismu, což si myslím, je velká škoda.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Elazar kdy 2. Prosinec 2008, 19:53:17
Kdo chce, snadno se dozví.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karaitský_judaismus
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: sad kdy 2. Prosinec 2008, 21:02:04
Nevim, zda by se vyraz Karaim mel v jazyce ceskem sklonovat... osobne tedy slovni spojeni typu "o Jehudimech" radeji nepouzivam. Skoda, ze karaita zijici v CR je takovy hulvat...
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 2. Prosinec 2008, 22:23:32
Stejne bych jim rikal karaite (decl. : karaitu, karaitum, karaity, karaite, karaitech, karaity).
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Scooolie kdy 2. Prosinec 2008, 22:29:35
šalom, škoda jen, že se o karaimech tak málo mluví. Většina lidí vůbec neví, že někdo takový existuje. Všechno se většinou točí kolem rabínského judaismu, což si myslím, je velká škoda.

To je samozřejmě pravda, ale v tomto případě je míč jednoznačně na straně karaitů. Pokud chtějí, aby se o nich více vědělo, musí o sobě více dávat vědět.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: sad kdy 3. Prosinec 2008, 00:32:20
Stejne bych jim rikal karaite (decl. : karaitu, karaitum, karaity, karaite, karaitech, karaity).
O tom neni sporu.
Dobrou noc vsem.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: eleazar kdy 3. Prosinec 2008, 08:06:40
Stejne bych jim rikal karaite (decl. : karaitu, karaitum, karaity, karaite, karaitech, karaity).
V TV jsem slyšel i výraz kraimové :P
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: chawwa kdy 4. Prosinec 2008, 12:09:45
Nevim, zda by se vyraz Karaim mel v jazyce ceskem sklonovat... osobne tedy slovni spojeni typu "o Jehudimech" radeji nepouzivam. Skoda, ze karaita zijici v CR je takovy hulvat...
Nepíše se hulvat, ale hulvát...A tady je fórum o pravopisu?
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Elazar kdy 4. Prosinec 2008, 12:57:55
Nevim, zda by se vyraz Karaim mel v jazyce ceskem sklonovat... osobne tedy slovni spojeni typu "o Jehudimech" radeji nepouzivam. Skoda, ze karaita zijici v CR je takovy hulvat...
Nepíše se hulvat, ale hulvát...A tady je fórum o pravopisu?
1) I průměrně bystrý člověk pochopí, že sad píše bez diakritiky, podobně jako Vader nebo jiní účastníci fóra, což není chyba.
2) Fórum je o spoustě věcí.
3) Když někdo prasí češtinu i hebrejštinu výrazy jako karaimové, gojimové apod., je dobré na to upozornit, že je to chyba (ostatně na to už jednou diskuze byla).
4) Debatovat o karaitech vám nikdo nebrání.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: chawwa kdy 4. Prosinec 2008, 13:10:56
Vy jste tady samý kompliment :D. Opravdu jsem neměla čas zkoumat, jak který člen píše. Se mnou nijak necloumá,jestli někdo nepoužívá diakritiku nebo někdo jiný napíše-gojimové. A debaty o pravopisu jsem se neúčastnila. Čekala jsem spíše ohlasy, co do obsahu článku než komentovat pravopis. A označit někoho za hulváta mi příjde teda trošku nemístné.šalom
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Elazar kdy 4. Prosinec 2008, 13:15:31
Možná je dobré si někdy ten čas udělat.

Označit českého "karaitu" Libora Valka, vystupujícího pod nickem Jigal či karaite.cz za hulváta je žel to nejslušnější označení, jaké si ten člověk zaslouží. My, kdo jsme s ním měli tu čest, víme o čem je řeč.

Co se týče obsahu článku, zkopírovaného z jedné z mnoha Liborových českokaraitských stránek, nezbývá než potřást hlavou a říct si, že jestli to ten člověk má opravdu zapotřebí, tak ať si to užije. ;)
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: chawwa kdy 4. Prosinec 2008, 13:27:00
Tak to fakt nedám-tolik členů. Jsem ráda aspoň za to málo, co mám. Být možná v jiné situaci, tak vysedím díru u počítače...A copak vám tak strašného ten český karaita udělal?
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 4. Prosinec 2008, 14:42:54
A copak vám tak strašného ten český karaita udělal?

Byl osobne zly, napadal velmi nemistne a hnusne (slovo "hulvat" by se v jeho slovniku skvelo jako drahocenna perla slusnosti) , popuzoval diskutujici a zpusoboval rozbroje pro svuj plezir. To chcete ? Chcete nenavist mezi lidmi ? Proc myslite, ze nechodim do politickych casti fora (kdyz uz, tak jen vyjimecne) ? Protoze mi drasa dusi to, ze jsou lide na sebe nastvani. A politika, to je jen sekularni hracka. V duchovnich vecech budu nadale nekompromisni. Mozna byste rekla, ze az cimprlich a kruty.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: chawwa kdy 4. Prosinec 2008, 20:37:01
To chcete ? Chcete nenavist mezi lidmi ?
[/quote]
Působím tak? To by mně mrzelo...Mně jen prostě překvapilo, že jen nějaká pravopisná věc popudila někoho k nadávání. To, aby se člověk bál vůbec něco napsat...A pak z vás vyleze tohle. Já u toho nebyla, nečetla, takže nemůžu posoudit a chybí i vyjádření druhé strany. Jinak při zběžném pročítání některých fór si taky někteří lidé žádné servítky neberou. Spíše by mně zajímalo, jak na karaismus pohlížíte třeba vy ;).
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Elazar kdy 4. Prosinec 2008, 20:58:26
Tady přece nikdo nikomu za pravopis nenadával.  ???
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 4. Prosinec 2008, 21:31:23
Působím tak? To by mně mrzelo...

Nepusobite, mozna proto jsem byl tak prudky  :-[

Citovat
Mně jen prostě překvapilo, že jen nějaká pravopisná věc popudila někoho k nadávání. To, aby se člověk bál vůbec něco napsat...A pak z vás vyleze tohle.

Stane se. Odpustite ?

Citovat
Jinak při zběžném pročítání některých fór si taky někteří lidé žádné servítky neberou.

Kdyz to vezmu doslova, tak servitek se dava, aby se clovek sam nezaspinil. Odvozuji z toho drze, ze kdo si nebere servitky, je spindira a hodla pobryndat i ostatni... Nepochybuji, ze chapete, jak to myslim  ;)

Citovat
Spíše by mně zajímalo, jak na karaismus pohlížíte třeba vy ;).

Muj nazor ? No, karaitsky judaismus ma nesporne svoji logiku. Stejne jako rabanitsky etc. Neni to snad ale duvod, proc by mensina (v tomto pripade karaite) mela spilat vetsine, ze ne ? Ovsem stejne tak nema spilat majorita minorite, to beru v potaz.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: chawwa kdy 5. Prosinec 2008, 10:54:21
Tady přece nikdo nikomu za pravopis nenadával.  ???
No, ale vypadalo to tak. Sad se nijak nezmínil,že dotyčného zná a naráží na něco jiného. Můžeme to brát už za uzavřenou věc ;)? Jinak já s panem Valkem nemám žádný problém, zdá se mi, jako príma chlapík 8). Přeji šabat šalom
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: chawwa kdy 5. Prosinec 2008, 10:56:54
Pro Vader...jasná zpráva a taky nepochybuji o tom, že chápete, jak to myslím ;). Šabat šalom
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: chawwa kdy 24. Prosinec 2008, 21:10:12
Někde jsme nakousli- Karajlar a Chazary.Mohlo by se tyto pojmy vysvětlit,aby jsme to nemotali jako kočka klubíčko? děkuji
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 25. Prosinec 2008, 00:03:26
Někde jsme nakousli- Karajlar a Chazary.Mohlo by se tyto pojmy vysvětlit,aby jsme to nemotali jako kočka klubíčko? děkuji

Zkuste v prislusne sekci (treba "Obecna nabozenska debata") kliknutim zalozit nove tema s nazvem, jaky se vam zlibi.
Jiste, mohl bych to udelat ted hned sam, ale chtel bych po vas (a nejen po vas; po vsech), abyste se zkusila naucit ovladat forum (neco jako kdyz se zaryteho linuxaka zeptate na reseni problemu a on vam odpovi RTFM. Nedela to proto, ze by odpoved neznal nebo byl neochotny, dela to proto, aby se ten druhy naucil vyhledavat zdroje a samostatne resit problemy. Ja to taky tak dela, a kdybyste vedela, jak casto mi za ono RTFM nadavaji..)
Nakonec, ja ani nevim, jaky by se vam libil nazev threadu  ;)
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: chawwa kdy 25. Prosinec 2008, 19:48:29
Tak já a technika ::). Myslím, že toto téma patří sem.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: sad kdy 26. Prosinec 2008, 08:47:07
A co treba tento odkaz, chawwo?
Je to jen wikipedie, ale pro zacatek staci.

https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_Karaites

Preji vsem hezky den a shabat shalom
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 27. Prosinec 2008, 22:16:48
Někde jsme nakousli- Karajlar a Chazary.Mohlo by se tyto pojmy vysvětlit,aby jsme to nemotali jako kočka klubíčko? děkuji
Chazaři byli heterogenní kmenová unie. Tuto unii tvořily turkické, indoíránské, kavkazské, ugrofinské, semitské, slovanské,....kmeny, klany a rodiny. Vládnoucí vrstva přijala z velkou pravděpodobností nějakou formu monotheismu (z Persie), jednalo se nejpíše o nějakou lokální formu předtalmudického judaismu, nebo víru nějaké judeokřesťanské nebo judeoislámské perské sekty z předšáríovské doby, možná i nějakou proto formu zde zmíněného karaismu. Později přijala tato vládnoucí vrstva standardní rabínský judaismus, Chazaři studovali na věhlasných evropských ješivách (oblíbené bylo Toledo). Je pravděpodobné, že přes 50% aškenázských Levitů je chazarského původu -v mužské linii, nemají totiž semitské haploskupiny (u jiných skupin nebyla tato anomálie zjištěna). Většina Chazarů vyznávala lokální pohanské kulty, zoroastrianství, okrajové křesťanské směry a malá část i islám. Většina jich byla později nejspíše poruštěná nebo islamizovaná, velmi malá část se integrovala do východoevropských Aškenázů.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: daniel lehotsky kdy 28. Prosinec 2008, 21:03:58
 u chazarov bol na misii aj cyril a metod.A poznali aj historiu Stredozeme,takze muselli byt potomkovia ludi z Gondoru.(Tolkien) :)
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 28. Prosinec 2008, 23:20:29
u chazarov bol na misii aj cyril a metod.A poznali aj historiu Stredozeme,takze muselli byt potomkovia ludi z Gondoru.(Tolkien) :)

Do ted jsem si myslel, ze zavitali jen k nam do Mordoru, vida, vida...  :o
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: daniel lehotsky kdy 29. Prosinec 2008, 08:21:48
ked je okolo skaredo,treba trosku pofabulovat,ta nie?Niekde na Done mali Chazari,,bielu vezu".(hlavne mesto Itil,este neobjavili,Vader podme,ale najprv cez Akkad a potom Schliemann bude len tazko zavidiet ;))A ked kni&a Sviatoslav vyvratil Itil tak na ceste dom ho zavrazdili Pecenegi(varjag jeden vikingovy spravil ostudu)a to ti bol asi reinkarnovany Boromir.Jednoduche a jasne,ta nie? ;).Takze sa potvrdilo spojenie so Stredozemou,len skoda.ze nas Tolkien predbehol. ;)ps.ale zaujimava paralela na strome ludstva a jeho vyvoji je,ze Chazari(6-9storocie)hladali,,ideu"Jedneho a na druhej strane zemegule bola risa Tchang(6-9st) a naroubovala sa idea Taa. ;).Krut babo nohou. ;)
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 29. Prosinec 2008, 17:10:55
 ;D
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: kjan kdy 11. Červen 2009, 15:53:31
Dovolte mi po 120 dnech klidu přispět k tomuto tématu, souvisí tak, že by nemělo smysl zakládat téma nové. Po přečtení předchozího jsem nabyl dojmu, že toto náboženství má budoucnost teprve před sebou. Zřejmě je podstatně jednodušší , protože se  oprostilo od spousty dalších příkazů, zákazů, nařízení  a doporučení, což v dnešní hektické době může být výhodou. Vlastně je jako nová hvězda - nova, odhodí veškerý obal za celá tisíciletí nastřádaný a zůstane základ, podstata.  ::)
Šalom,
Kjan
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Elazar kdy 11. Červen 2009, 18:14:05
Nikoli, ba právě naopak :)
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Albert Ahornchen kdy 1. Červenec 2009, 18:56:14
https://www.karaitskyjudaismus.estranky.cz/
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 1. Červenec 2009, 23:41:03
Dovolte mi po 120 dnech klidu přispět k tomuto tématu, souvisí tak, že by nemělo smysl zakládat téma nové. Po přečtení předchozího jsem nabyl dojmu, že toto náboženství má budoucnost teprve před sebou. Zřejmě je podstatně jednodušší , protože se  oprostilo od spousty dalších příkazů, zákazů, nařízení  a doporučení, což v dnešní hektické době může být výhodou. Vlastně je jako nová hvězda - nova, odhodí veškerý obal za celá tisíciletí nastřádaný a zůstane základ, podstata.  ::)
Šalom,
Kjan
No nejsem si jistý zda souhlasit se vším co píšete, ale pravda je, že se jim zatím stejně jako Samaritánům a na rozdíl od Falašů a Beta Jisrael daří vzdorovat náboženské kolonizaci, a na rozdíl od Samaritánů jejich populace vzrostla za posledních 100 let na desetinásobek. Také bych výjimečně souhlasil s Eleazarem, že je to spíše naopak, tedy že se "od spousty dalších příkazů, zákazů, nařízení  a doporučení" neoprostili, oni je asi ani nikdy nepřijali, možná ani nevěděli, že existují.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Elazar kdy 2. Červenec 2009, 09:34:20
Tak jsem to nemyslel. Oni mají spousty svých vlasních přikázání a nařízení. A na spoustu věcí (tak 90%) nemají jednotný názor. Je to mnohem komplikovanější hnutí, než se zdá.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 2. Červenec 2009, 10:31:34
Tak jsem to nemyslel. Oni mají spousty svých vlasních přikázání a nařízení. A na spoustu věcí (tak 90%) nemají jednotný názor. Je to mnohem komplikovanější hnutí, než se zdá.

Podle toho co čtu tak ta "vlastní nařízení a přikázání" nejsou závazná a nejsou nuceni mít jednotný "správný" názor. Neřekl bych, že se jedná o komplikovanost, spíše o důraz na osobní svobodu při výkladu a osobní odpovědnost za výklad, jednota a zároveň pluralita. Líbí se mi že nestresují jestli něco bylo uříznuto 10 cm ocelovým nebo 20 cm hliníkovým nožem, a nehledají nějaký mystický důvody proč to bylo uříznuto, ale prostě řeší jen to že to bylo uříznuto.
Ale hlavní je pro mě to, že téměř vše co není charedim a co je proti charedim je dobré  ;D  >:D
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: zoom kdy 2. Červenec 2009, 12:53:55
petahyah jak muzete rict takovou blbost.  ??? Jsou charedim prima lidi a jsou charedim hlupaci. To nepujdete k charedi doktorovi trebz, prestoze je dobry doktor jenom proto ze je charedi????
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 2. Červenec 2009, 13:10:45
petahyah jak muzete rict takovou blbost.  ??? Jsou charedim prima lidi a jsou charedim hlupaci. To nepujdete k charedi doktorovi trebz, prestoze je dobry doktor jenom proto ze je charedi????


To není blbost! Nejde o jednotlivce, ale o ideologie. Dosaďte do vašich otázek místo charedim třeba komunisti, nacisti, pedofilové, hámásovci, hizbulové, satanisti, talibánci,.... On i takový člen KSSS, NSDAP, Hizballáhu nebo Talibánu může být zábavný kumpán, nebo dobrý doktor.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 2. Červenec 2009, 13:33:02
Petahyahu, prosim, mirnete se  >:( A prosim naposledy.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Elazar kdy 2. Červenec 2009, 14:04:20
petahyah jak muzete rict takovou blbost.  ???

Že se tomu divíte. petahjahovi přece dávno nejde o nic jiného, než ukájet své frustrace z pár charedim. I když jde o diskuzi ke karaitům, on tam zkrátka svou obsesi nějak promítne.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Albert Ahornchen kdy 2. Červenec 2009, 19:39:00
Chtěl bych se zeptat jak je to u rabínského judaismu s půstem   Som HaRevi'i
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Jicchak kdy 3. Červenec 2009, 07:16:04
Půst se neřekne som ale com, to je asi nějaká zkomolenina z německého překladu ne?
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Elazar kdy 3. Červenec 2009, 09:27:31
Půst se neřekne som ale com, to je asi nějaká zkomolenina z německého překladu ne?

Půst se může říci i "som", není to zkomolenina, je to orientální výslovnost.

Chtěl bych se zeptat jak je to u rabínského judaismu s půstem   Som HaRevi'i
???

17. tamuz je postní den.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Eva kdy 3. Červenec 2009, 09:53:53
17. tamuz (yod zajin be tamuz) vychadza tento rok na stvrtok 9. 7. 09
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Albert Ahornchen kdy 4. Červenec 2009, 22:03:49
děkuji magdo  ;)
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 5. Červenec 2009, 10:32:34
petahyah jak muzete rict takovou blbost.  ???

Že se tomu divíte. petahjahovi přece dávno nejde o nic jiného, než ukájet své frustrace z pár charedim. I když jde o diskuzi ke karaitům, on tam zkrátka svou obsesi nějak promítne.
Frustrace není to správné slovo, frustrován to opravdu nejsem. Použil bych jiné slovo, ale to bych byl vyloučen.  ;D Také nejde o pár charedim, ale o většinu charedim!
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: martindeporres kdy 5. Červenec 2009, 11:54:55

Frustrace není to správné slovo, frustrován to opravdu nejsem. Použil bych jiné slovo, ale to bych byl vyloučen.  ;D Také nejde o pár charedim, ale o většinu charedim!
[/quote] každý člověk potřebuje nějaký způsob, jak se dostat nahoru. Nekomu vyhovuje cesta, kterou mají charedim, někomu budhismus. Prostě ten člověk jde do prostředí, ve kterém cítí, že se nějak povznese někam výš. Důležité je, že v tom prostředí se snaží něco dělat. Podle toho, co mu kdo řekne, že je dobré, i když to může být totální nesmysl, prostě to přijme. Nemá cenu se nad tím vzrušovat.  Já mám svou cestu, vy také, charedim také. Jsou na tom lidi mnohem hůř, když se nesnaží dělat naprosto nic. Vidím jako jedinou možnost úplně se odříznout  od toho, co člověka štve a dívat se na to bez emocí. Když se někdo chová nějak, jak se nám to nelíbí nebo přímo špatně, chová se tak proto, že byl tak vychován rodiči, ti byli zase vychováni jinými rodiči .... atd. atd., nakonec byste musel začít nadávat na Evu, proč se nechala oblbnout hadem a tlačila do hlavy jablka. Nemá cenu se vzrušovat lidskou nedokonalostí a koukat se na to, co je teď.  Věřím, že na určité úrovni duše nám přestane být naprosto jedno, jestli je kdo  muslim, cikán, jehovista, budhista, katolík, všichni budeme společně v lásce chválit Nejvyššího.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 5. Červenec 2009, 13:52:07
Frustrace není to správné slovo, frustrován to opravdu nejsem. Použil bych jiné slovo, ale to bych byl vyloučen.  ;D Také nejde o pár charedim, ale o většinu charedim!
každý člověk potřebuje nějaký způsob, jak se dostat nahoru. Nekomu vyhovuje cesta, kterou mají charedim, někomu budhismus. Prostě ten člověk jde do prostředí, ve kterém cítí, že se nějak povznese někam výš. Důležité je, že v tom prostředí se snaží něco dělat. Podle toho, co mu kdo řekne, že je dobré, i když to může být totální nesmysl, prostě to přijme. Nemá cenu se nad tím vzrušovat.  Já mám svou cestu, vy také, charedim také. Jsou na tom lidi mnohem hůř, když se nesnaží dělat naprosto nic. Vidím jako jedinou možnost úplně se odříznout  od toho, co člověka štve a dívat se na to bez emocí. Když se někdo chová nějak, jak se nám to nelíbí nebo přímo špatně, chová se tak proto, že byl tak vychován rodiči, ti byli zase vychováni jinými rodiči .... atd. atd., nakonec byste musel začít nadávat na Evu, proč se nechala oblbnout hadem a tlačila do hlavy jablka. Nemá cenu se vzrušovat lidskou nedokonalostí a koukat se na to, co je teď.  Věřím, že na určité úrovni duše nám přestane být naprosto jedno, jestli je kdo  muslim, cikán, jehovista, budhista, katolík, všichni budeme společně v lásce chválit Nejvyššího.


Martine, víra sama o sobě mi nevadí, dokonce ani u charedim. Také jsem poslední kdo by chtěl charedim nebo komukoliv jinému bránit věřit v to co věří a praktikovat to co praktikují.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: martindeporres kdy 5. Červenec 2009, 16:12:43
To jsem pochopil.  Jde ale o to, že nikdo, naprosto nikdo vám nestojí za to, abyste se nějak kvůli němu žral, a narušoval si tím svoji duchovní cestu za Nejvyšším. Ať si kdo chce dělá co chce, tady jsem já,  nahoře Stvořitel,  vertikála je jednoznačně daná, není nutno ztrácet síly a energii negativními emocemi na horizontále.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 5. Červenec 2009, 16:22:03
To jsem pochopil.  Jde ale o to, že nikdo, naprosto nikdo vám nestojí za to, abyste se nějak kvůli němu žral, a narušoval si tím svoji duchovní cestu za Nejvyšším. Ať si kdo chce dělá co chce, tady jsem já,  nahoře Stvořitel,  vertikála je jednoznačně daná, není nutno ztrácet síly a energii negativními emocemi na horizontále.

Já se nežeru, já se jen vysmívám a krituzuji. Z mého pohledu je to energie pozitivní  ;D
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 5. Červenec 2009, 18:59:34
Já se nežeru, já se jen vysmívám a krituzuji.

A krome toho vysmivani a zlucovite nenavisti, umite jeste neco ? Mam dojem ze ne. Pane, vy jste obycejny kverulant a neprijemny cholerik.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: martindeporres kdy 6. Červenec 2009, 00:47:15
Petayah: Vidím to asi tak. Je to můj pohled a nenutím vás s ním souhlasit.  Když se nekomu vysmívám, nebo ho kritizuji, stavím se do pozice někoho, kdo je ve vyšším postavení, než je ten dotyčný. Mně docvakla jedna věc v nedávné diskusi o cikánech. V čem jsem lepší, než poslední cikán, který teď zrovna bručí někde v base a dělá spoluvězňům holku? V tom že jsem měl kliku a Nejvyšší, budiž veleben, mě poslal do prostředí, kde jsem se mohl nějak vyvíjet? V tom, že mi dal nějaký ten rozum, abych mohl vystudovat? V tom, že jsem ve správný čas potkal ty správné lidi, kteří mě poučili (někdy dost tvrdě), o čem je v životě řeč?  Je tohle moje zásluha? Má moje duše před Stvořitelem, buď mu chvála, vyšší hodnotu než duše kteréhokoliv z těch cikánů (nebo si dosaďte koho chcete)? Takže nekritizujte, nevysmívejte se, ale žehnejte. Vždycky se vyplatí pustit Stvořitele, buď mu chvála,  do všech oblastí svého života, vztahů, problémů.... S Ním, v Něm a pro Něj se vždycky dělají věci mnohem lépe a snáz.
P.S.  pro vadera:  nenechte prchlivost cloumat vaším majestátem  ;D
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 6. Červenec 2009, 09:39:42
Já se nežeru, já se jen vysmívám a krituzuji.

A krome toho vysmivani a zlucovite nenavisti, umite jeste neco ? Mam dojem ze ne. Pane, vy jste obycejny kverulant a neprijemny cholerik.

 ;D díky že jste se mě zastal  ;D Vy jste ale úžasný psycholog, to se musí nechat, taková hluboká profesionální analýza oproštěná emocí ;D Možná Vás to překvapí, ale já nic umět nemusím, a ani jsem se nikdy nechvástal, že něco umím  ;D Soudě podle Vašich příspěvků na Fóru asi také nejste žádný nositel Nobelovky nebo významný myslitel  ;D
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 6. Červenec 2009, 09:42:26
Petayah: Vidím to asi tak. Je to můj pohled a nenutím vás s ním souhlasit.  Když se nekomu vysmívám, nebo ho kritizuji, stavím se do pozice někoho, kdo je ve vyšším postavení, než je ten dotyčný. Mně docvakla jedna věc v nedávné diskusi o cikánech. V čem jsem lepší, než poslední cikán, který teď zrovna bručí někde v base a dělá spoluvězňům holku? V tom že jsem měl kliku a Nejvyšší, budiž veleben, mě poslal do prostředí, kde jsem se mohl nějak vyvíjet? V tom, že mi dal nějaký ten rozum, abych mohl vystudovat? V tom, že jsem ve správný čas potkal ty správné lidi, kteří mě poučili (někdy dost tvrdě), o čem je v životě řeč?  Je tohle moje zásluha? Má moje duše před Stvořitelem, buď mu chvála, vyšší hodnotu než duše kteréhokoliv z těch cikánů (nebo si dosaďte koho chcete)? Takže nekritizujte, nevysmívejte se, ale žehnejte. Vždycky se vyplatí pustit Stvořitele, buď mu chvála,  do všech oblastí svého života, vztahů, problémů.... S Ním, v Něm a pro Něj se vždycky dělají věci mnohem lépe a snáz.
P.S.  pro vadera:  nenechte prchlivost cloumat vaším majestátem  ;D


Díky, že mě nenutíte s Vaším názorem souhlasit.  ;D
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 6. Červenec 2009, 13:52:48
P.S.  pro vadera:  nenechte prchlivost cloumat vaším majestátem  ;D

Mate pravdu. Mimochodem, moje nejoblibenejsi veta z Pekare. Druha nejoblibenejsi je "pichni ho do neme tvare"  ;D
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 6. Červenec 2009, 13:57:55
Soudě podle Vašich příspěvků na Fóru asi také nejste žádný nositel Nobelovky nebo významný myslitel  ;D

Nobelovku opravdu nemam, vy snad ano ? To bych se divil vic, nez kdybych videl Hamana uprimne plakat v Chramu. Predlozte mi jedinou praci z vaseho oboru, ktera stoji alespon za podpaleni v kamnech. Treba sepiste neco na tema "teorem cerna dira nema vlasy". Abych byl uprimny, jste mi vasimi prispevky smesny a neprijemny.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Dan kdy 6. Červenec 2009, 15:24:23
Já se nežeru, já se jen vysmívám a krituzuji.

A krome toho vysmivani a zlucovite nenavisti, umite jeste neco ? Mam dojem ze ne. Pane, vy jste obycejny kverulant a neprijemny cholerik.

 ;D díky že jste se mě zastal  ;D Vy jste ale úžasný psycholog, to se musí nechat, taková hluboká profesionální analýza oproštěná emocí ;D Možná Vás to překvapí, ale já nic umět nemusím, a ani jsem se nikdy nechvástal, že něco umím  ;D Soudě podle Vašich příspěvků na Fóru asi také nejste žádný nositel Nobelovky nebo významný myslitel  ;D

Já bych raději adminy nedráždil, nebo tě vykopnou. Když nejsou protiargumenty, tak musí přijít nadávky a cenzura.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 6. Červenec 2009, 18:40:11
Já bych raději adminy nedráždil, nebo tě vykopnou. Když nejsou protiargumenty, tak musí přijít nadávky a cenzura.

Jiste, admin je tradicne na serveru druhy po B-hu. Ale s tou cenzurou byste mi krivdil. BTW jake protiargumenty na bezobsazne zlucovite vylevy ?
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Jicchak kdy 6. Červenec 2009, 19:47:21
Zde bych rád vstoupil do diskuse, každý kdo si přečte příspěvky na tomto foru sám pozná že zde žádná cenzura není. Zákaz byl dán asi jen pěti osobám, většina vymazaných příspěvků obsahovala reklami ke koupi zboží, pornografický materiál či jako onen případ který sestával s poskládaných sprostých slov. Tuto liberální koncepci vytvořili právě Vader a Scoolie bylo dáno několik varování a to za urážlivé příspěvky, nicméně prostor zde dostává každý kdo prezentuje svůj názor které jsou v kodexu fora což nicméně neznamená že se názorově shodují s posláním fora. Nevím proč by měl být zrovna Petahyah vyloučen a ani to nikdo nenavrhoval. Styl kterým diskutuje na něj přivolává hněv mnohých ostatních diskutérů někteří s ním proto nediskutují, Vader mu to přímo napsal zrovna jak tomu činí on sám. Kdo píše podobné názory do fora jinak názorově zaměřeného musí očekávat podobnou reakci, já se domnívám že petahyah se sem vrací protože vidí že jej tu máme přes neshody rádi, nevím co to má co do činění s cenzurou. Ale  s tím nedrážděním bych souhlasil to není špatný nápad  :), v každém případě můžete diskutovat.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: fanuel kdy 6. Červenec 2009, 21:09:05
Zde bych rád vstoupil do diskuse, každý kdo si přečte příspěvky na tomto foru sám pozná že zde žádná cenzura není. Zákaz byl dán asi jen pěti osobám, většina vymazaných příspěvků obsahovala reklami ke koupi zboží, pornografický materiál či jako onen případ který sestával s poskládaných sprostých slov. Tuto liberální koncepci vytvořili právě Vader a Scoolie bylo dáno několik varování a to za urážlivé příspěvky, nicméně prostor zde dostává každý kdo prezentuje svůj názor které jsou v kodexu fora což nicméně neznamená že se názorově shodují s posláním fora. Nevím proč by měl být zrovna Petahyah vyloučen a ani to nikdo nenavrhoval. Styl kterým diskutuje na něj přivolává hněv mnohých ostatních diskutérů někteří s ním proto nediskutují, Vader mu to přímo napsal zrovna jak tomu činí on sám. Kdo píše podobné názory do fora jinak názorově zaměřeného musí očekávat podobnou reakci, já se domnívám že petahyah se sem vrací protože vidí že jej tu máme přes neshody rádi, nevím co to má co do činění s cenzurou. Ale  s tím nedrážděním bych souhlasil to není špatný nápad  :), v každém případě můžete diskutovat.
  Zdravím, jeden čehy, druhý hot, třetí prrr(stůj) a do toho vstoupí Jicchak , jako strážný angelos výborně Jicchaku.Ach, ach co se to stalo s odkazem a kam odkaz dovedli lidé ve svoji touze po moci, kteří ze své podstaty jsou jen nádoby hříšné a vzpurné. Musíme hledat co nás spojuje a ne co nás rozděluje, jeli zde nějaká jinakost!!. Tak  jde vždy o tradici v místě, čase, a prostoru. Protože po vyhnání do diaspory po rozdělení na sever (království deset kmenů) a jih dva kmeny (království) Juda a Benjamin nic jiného nebylo možné viz. tlak ostatních národů. Šlo o přežití v nějaké pospolitosti. Co bylo příčinou  rozdělení a to rozdělení trvá do dnes si přečte každý sám (příběh Samuele a Saule) a pak pochopí,že vše je dílem (B) Izraele a jeho záměr ve skutek (sjednocení) skrze syna člověka, kterého vyvolil (B) Izraele skrze  své slovo viz. (pror.Natán jsou dvě tak to první neupravené k dosazení moci Šalomouna a intriky Betsabé::  Až usneš s otci (David) svými, vzbudím símě tvé po tobě, já jemu budu otcem a on mi bude synem atd.: a že  bylo potomků nepočítaně) . Je vidět v posledních dnech. Stanek (Fanuel)  ;D 8) >:D
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Albert Ahornchen kdy 6. Červenec 2009, 21:52:22
Jé co jsem natropil jedním odkazem jsem probudil již mrtvé téma .... to jsem nechtěl  :-\
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Jicchak kdy 6. Červenec 2009, 21:57:12
To jsem rád. Možná by se to stalo i tak, jsou věci do kterých radši nerýpat.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 6. Červenec 2009, 22:39:09
Jé co jsem natropil jedním odkazem jsem probudil již mrtvé téma .... to jsem nechtěl  :-\

Neni treba se citit nesvuj, moji holi jsou biti jen ti, ktere si zvolim  ;D Ne, vazne, karaitsky judaismus muze leckoho popichovat, ale za to vy nemuzete (dokud nerozhodnu o opaku  >:D )
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: martindeporres kdy 7. Červenec 2009, 08:53:44
petayah: Ono je to jen o úhlu pohledu. Když několika lidem ukážete tu samou věc, každému z jiné strany, budou popisovat to, co viděli ze své perspektivy, každý bude říkat něco jiného a všichni přitom všichni budou mluvit o stejné věci a všichni budou mít pravdu. A stejně tak je to s naším pohledem na Stvořitele, buď mu chvála. Nějak to vidím já, nějak to vidíte vy, nějak to vidí charedim a úplně jinak to třeba vidí papež.  A teď mi povězte, kdo z lidí má tu absolutní pravdu. Jde to? Osobně se vždycky  naježím, když si na ni nějaký náboženský systém dělá patent. " Jen u nás budete spaseni, my jsme ta jediná pravá a správná  církev, my jediní máme tu opravdovou víru, jenom my máme pravdu."  Osobně si hluboce vážím každého, kdo se opravdově snaží jít na cestě k Nejvyššímu, buď veleben. Ta cesta není vždycky dálnice kde to člověk v limuzíně sviští, co to jde, a kolem zpívají andělé. Taky to je to údolí smrti, kde bolí každý krok a člověk by řval kameny a bez  pomoci shůry by byl totálně ztracený.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 7. Červenec 2009, 17:37:55
petayah: Ono je to jen o úhlu pohledu. Když několika lidem ukážete tu samou věc, každému z jiné strany, budou popisovat to, co viděli ze své perspektivy, každý bude říkat něco jiného a všichni přitom všichni budou mluvit o stejné věci a všichni budou mít pravdu. A stejně tak je to s naším pohledem na Stvořitele, buď mu chvála. Nějak to vidím já, nějak to vidíte vy, nějak to vidí charedim a úplně jinak to třeba vidí papež.  A teď mi povězte, kdo z lidí má tu absolutní pravdu. Jde to? Osobně se vždycky  naježím, když si na ni nějaký náboženský systém dělá patent. " Jen u nás budete spaseni, my jsme ta jediná pravá a správná  církev, my jediní máme tu opravdovou víru, jenom my máme pravdu."  Osobně si hluboce vážím každého, kdo se opravdově snaží jít na cestě k Nejvyššímu, buď veleben. Ta cesta není vždycky dálnice kde to člověk v limuzíně sviští, co to jde, a kolem zpívají andělé. Taky to je to údolí smrti, kde bolí každý krok a člověk by řval kameny a bez  pomoci shůry by byl totálně ztracený.

Nevidím problém ve víře, spíš ve způsobu života, hodnotách, a také v pozitivní diskriminaci.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 7. Červenec 2009, 18:34:02
Urcite mate vic zkusenosti s pobytem v IL, nez ja (nerypu, mam vaznou tvar), takze de facto vse, co se v IL odehraje, mam jen zprostredkovane. Ale prave pro vase zkusenosti - neuznate ani na chvilicku, ze charedim nejsou jen vyzirkove, ci jak to nazvat ? A pozitivni diskriminace ? Nu, viz vyse, ale ja stale predpokladam, ze IL je predevsim stat zidu.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: martindeporres kdy 7. Červenec 2009, 22:14:49
petayah: Ono je to jen o úhlu pohledu. Když několika lidem ukážete tu samou věc, každému z jiné strany, budou popisovat to, co viděli ze své perspektivy, každý bude říkat něco jiného a všichni přitom všichni budou mluvit o stejné věci a všichni budou mít pravdu. A stejně tak je to s naším pohledem na Stvořitele, buď mu chvála. Nějak to vidím já, nějak to vidíte vy, nějak to vidí charedim a úplně jinak to třeba vidí papež.  A teď mi povězte, kdo z lidí má tu absolutní pravdu. Jde to? Osobně se vždycky  naježím, když si na ni nějaký náboženský systém dělá patent. " Jen u nás budete spaseni, my jsme ta jediná pravá a správná  církev, my jediní máme tu opravdovou víru, jenom my máme pravdu."  Osobně si hluboce vážím každého, kdo se opravdově snaží jít na cestě k Nejvyššímu, buď veleben. Ta cesta není vždycky dálnice kde to člověk v limuzíně sviští, co to jde, a kolem zpívají andělé. Taky to je to údolí smrti, kde bolí každý krok a člověk by řval kameny a bez  pomoci shůry by byl totálně ztracený.

Nevidím problém ve víře, spíš ve způsobu života, hodnotách, a také v pozitivní diskriminaci.
A když ten způsob života vychází z víry?
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 16. Červenec 2009, 11:46:48
Zde bych rád vstoupil do diskuse, každý kdo si přečte příspěvky na tomto foru sám pozná že zde žádná cenzura není. Zákaz byl dán asi jen pěti osobám, většina vymazaných příspěvků obsahovala reklami ke koupi zboží, pornografický materiál či jako onen případ který sestával s poskládaných sprostých slov. Tuto liberální koncepci vytvořili právě Vader a Scoolie bylo dáno několik varování a to za urážlivé příspěvky, nicméně prostor zde dostává každý kdo prezentuje svůj názor které jsou v kodexu fora což nicméně neznamená že se názorově shodují s posláním fora. Nevím proč by měl být zrovna Petahyah vyloučen a ani to nikdo nenavrhoval. Styl kterým diskutuje na něj přivolává hněv mnohých ostatních diskutérů někteří s ním proto nediskutují, Vader mu to přímo napsal zrovna jak tomu činí on sám. Kdo píše podobné názory do fora jinak názorově zaměřeného musí očekávat podobnou reakci, já se domnívám že petahyah se sem vrací protože vidí že jej tu máme přes neshody rádi, nevím co to má co do činění s cenzurou. Ale  s tím nedrážděním bych souhlasil to není špatný nápad  :), v každém případě můžete diskutovat.

On někdo poslal na Fórum text poskládaný ze sprostých slov? Proč byl těm 5ti osobám zakázán přístup? Jednalo se o nějaké neonacisty? Nebyla náhodou část nějakého tématu uzamčena pro ne-administrátory (pokud si pamatuji tak jsem na uzamčenou diskuzi narazil, nepamatuji si už přesně co to bylo za téma)?  ???
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 16. Červenec 2009, 15:53:59
On někdo poslal na Fórum text poskládaný ze sprostých slov?

Ano. Krome spojek a predlozek vyhradne sprosta slova; neco na styl toho inteligenta Matonohy. Samozrejme smazano.

Citovat
Proč byl těm 5ti osobám zakázán přístup?
Z toho se vam nebudu zpovidat ani zodpovidat.

Citovat
Jednalo se o nějaké neonacisty?

Nekteri ano, nekteri ne.

Citovat
Nebyla náhodou část nějakého tématu uzamčena pro ne-administrátory (pokud si pamatuji tak jsem na uzamčenou diskuzi narazil, nepamatuji si už přesně co to bylo za téma)?  ???

Uzamcena temata jsou asi tri. Duvod : neprispivat dale.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 21. Červenec 2009, 11:12:05
neco na styl toho inteligenta Matonohy. Samozrejme smazano.


Kdo to je Matonohy?
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 21. Červenec 2009, 12:14:58
Matonoha je takovy prostacek, ktery v radobyshow "Na stojaka" povazoval za neuveritelne vtipne cist "dopis", kde nebylo ani jedno, ale opravdu ani jedno (krom uvodu) slusne slovo, protoze v nem nebyly ani predlozky a spojky. Playback poustel rev smichu, proste neco otresneho. Proste jen nahodne michal - a treba 3x za sebou opakoval - ta nejsprostejsi slova cestiny. Ooooo, jak je odusevnely a vtipny. Nikdy jsem nepochopil, co ten imbecil v TV delal. Ted uz asi nic, bud mu to utnuli, nebo chcipl hladem diky nulovym honorarum...
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 29. Červenec 2009, 11:55:19
https://www.karaitskyjudaismus.estranky.cz/

Slyšel jsem, že existuje nějaký kurz v češtině a ruštině o karaitském judaismu, a že se rozesílají lekce emailem.
Na výše uvedeném webu https://www.karaitskyjudaismus.estranky.cz/ nic o tomto kurzu není (ale májí tam super counter návštěv!).  ;D
Nevíte kde se dá zažádat o zasílání?   ???
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Albert Ahornchen kdy 29. Červenec 2009, 20:49:22
kdysi jsem se zaregistroval a od tý doby mi choději zprávy zkus  https://groups.google.com/group/karaitecz?hl=cs
a nebo písni na tuhle adresu : karaitecz@googlegroups.com
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Scooolie kdy 29. Červenec 2009, 21:39:08
Matonoha je takovy prostacek, ktery v radobyshow "Na stojaka" povazoval za neuveritelne vtipne cist "dopis", kde nebylo ani jedno, ale opravdu ani jedno (krom uvodu) slusne slovo, protoze v nem nebyly ani predlozky a spojky. Playback poustel rev smichu, proste neco otresneho. Proste jen nahodne michal - a treba 3x za sebou opakoval - ta nejsprostejsi slova cestiny. Ooooo, jak je odusevnely a vtipny. Nikdy jsem nepochopil, co ten imbecil v TV delal. Ted uz asi nic, bud mu to utnuli, nebo chcipl hladem diky nulovym honorarum...

Vader zapomněl dodat, že Matonoho je celkem  známý a úspěšný herec a že ta scénka byla parodií na dopis soudruhům z KSČM, kteří v tu dobu navrhovali zavedení cenzury v TV, která by posuzovala, zda někdo mluví dostatečně spisovně - což samozřejmě Vaderovi vtipné nemohlo připadat, ani kdyby to vtipné bylo (což skutečně nebylo)  ;D

Pro otrlé povahy: https://www.youtube.com/watch?v=ARHeBxZUf6U

O poznání kvalitnější je třeba tohle - https://www.youtube.com/watch?v=t-U0gYrmGpM nebo tohle - https://www.youtube.com/watch?v=sTBLkm7GJ1w

A na samotný závěr, na vysvětlenou: Tomáš Matonoha je z Brna.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 29. Červenec 2009, 22:50:51
kdysi jsem se zaregistroval a od tý doby mi choději zprávy zkus  https://groups.google.com/group/karaitecz?hl=cs
a nebo písni na tuhle adresu : karaitecz@googlegroups.com

Jo to je asi to co jsem měl na mysli, díky.  :)
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 29. Červenec 2009, 22:52:20
Matonoha je takovy prostacek, ktery v radobyshow "Na stojaka" povazoval za neuveritelne vtipne cist "dopis", kde nebylo ani jedno, ale opravdu ani jedno (krom uvodu) slusne slovo, protoze v nem nebyly ani predlozky a spojky. Playback poustel rev smichu, proste neco otresneho. Proste jen nahodne michal - a treba 3x za sebou opakoval - ta nejsprostejsi slova cestiny. Ooooo, jak je odusevnely a vtipny. Nikdy jsem nepochopil, co ten imbecil v TV delal. Ted uz asi nic, bud mu to utnuli, nebo chcipl hladem diky nulovym honorarum...

Vader zapomněl dodat, že Matonoho je celkem  známý a úspěšný herec a že ta scénka byla parodií na dopis soudruhům z KSČM, kteří v tu dobu navrhovali zavedení cenzury v TV, která by posuzovala, zda někdo mluví dostatečně spisovně - což samozřejmě Vaderovi vtipné nemohlo připadat, ani kdyby to vtipné bylo (což skutečně nebylo)  ;D

Pro otrlé povahy: https://www.youtube.com/watch?v=ARHeBxZUf6U

O poznání kvalitnější je třeba tohle - https://www.youtube.com/watch?v=t-U0gYrmGpM nebo tohle - https://www.youtube.com/watch?v=sTBLkm7GJ1w

A na samotný závěr, na vysvětlenou: Tomáš Matonoha je z Brna.

Já už ten herecký dorost moc neznám  :(
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 30. Červenec 2009, 07:31:55
A na samotný závěr, na vysvětlenou: Tomáš Matonoha je z Brna.

I nejvetsi kreten muze byt z Brna, proste vyjimka. Je to sprostak, neumetel a hystrionska parodie na herce.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 2. Srpen 2009, 20:40:02
A na samotný závěr, na vysvětlenou: Tomáš Matonoha je z Brna.

I nejvetsi kreten muze byt z Brna, proste vyjimka. Je to sprostak, neumetel a hystrionska parodie na herce.

Měli by ho cajzla vykopat na Špilas  ;D
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 2. Srpen 2009, 21:47:31
A na samotný závěr, na vysvětlenou: Tomáš Matonoha je z Brna.

I nejvetsi kreten muze byt z Brna, proste vyjimka. Je to sprostak, neumetel a hystrionska parodie na herce.

Měli by ho cajzla vykopat na Špilas  ;D

 ;D ;D ... a pak z hradeb zase dolu  ;D
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 2. Srpen 2009, 22:19:32
A na samotný závěr, na vysvětlenou: Tomáš Matonoha je z Brna.

I nejvetsi kreten muze byt z Brna, proste vyjimka. Je to sprostak, neumetel a hystrionska parodie na herce.

Měli by ho cajzla vykopat na Špilas  ;D[/size]

 ;D ;D ... a pak z hradeb zase dolu  ;D

Tož tak, do Brnka tento cajzl nepatří  ;D
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Dan kdy 6. Srpen 2009, 22:31:06
Dnes mi přišlo zajímavé video, tato skupina se zajímavě modlí. Nejsem si jistý jestli se jedná přímo o Jemenity, nebo jen skupinu jimi inspirovanou. Zajímavé je, že se modlí podobně jako karaimové, až na ty tefillin.

https://www.youtube.com/watch?v=xJYvBJFb8CQ

Nevíte o kde by se daly najít informace o důvodech změny způsobu modlení? Došlo k této změně z prostorových a klimatických důvodů? Chápu, že by se židé těžko modlili naboso v době evropské zimy, a že by asi nešlo padat tváří na zem v synagogách přeplněných ghett.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 6. Srpen 2009, 22:33:22
off topic : lidicky, proc pridavate plural k pluralu ? Karaimove, gojimove, z toho mi vstavaji vlasy na hlave a vikingsky vous trci vpred  :(
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 6. Srpen 2009, 22:46:25
off topic : lidicky, proc pridavate plural k pluralu ? Karaimove, gojimove, z toho mi vstavaji vlasy na hlave a vikingsky vous trci vpred  :(

Není náhodou slovo karaimové užívané i v české odborné literatuře?
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Elazar kdy 6. Srpen 2009, 23:08:20
off topic : lidicky, proc pridavate plural k pluralu ? Karaimove, gojimove, z toho mi vstavaji vlasy na hlave a vikingsky vous trci vpred  :(

Není náhodou slovo karaimové užívané i v české odborné literatuře?

Žádná neexistuje, takže není.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Elazar kdy 6. Srpen 2009, 23:15:18
Nevíte o kde by se daly najít informace o důvodech změny způsobu modlení? Došlo k této změně z prostorových a klimatických důvodů? Chápu, že by se židé těžko modlili naboso v době evropské zimy, a že by asi nešlo padat tváří na zem v synagogách přeplněných ghett.

Chodit bosý a padat na tvář se dělalo v Chrámu. Synagoga Chrám není, takže jeden z aktů, který měl zabránit tomu, aby se synagoga stala "vizuální" náhradou za Chrám, bylo i to, že se v synagoze stojí nebo sedí a chodí se tam v botech. Svou roli sehrálo i odlišení se od křesťanů a různých saducejských odnoží aktivních i po zničení Chrámu (tehdy nebyl problém křesťany a židy zaměnit, enycyklopedie, denominace ani nic podobného skoro neexistovalo), které si ve svých chrámech klekali na zem apod. Dnes se praktika chození na boso (nebo v nekožené obuvi) a padání na tvář praktikuje také, ale jen při zvláštních příležitostech (9. av, jom kipur).
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 7. Srpen 2009, 00:07:54
off topic : lidicky, proc pridavate plural k pluralu ? Karaimove, gojimove, z toho mi vstavaji vlasy na hlave a vikingsky vous trci vpred  :(

Není náhodou slovo karaimové užívané i v české odborné literatuře?

Žádná neexistuje, takže není.

Třeba Doc. Phdr. Leoš Šatava, Csc používá slovo Karaimové, označuje tak jak etno-konfesionální tak čistě náboženskou skupinu.
Slovo gójimové slyším poprvé, vždy jsem slyšel nebo četl gójové.
Stejně tak mi nepřijde divné počeštění jiných názvů židovských náboženských skupin, netrhá mi uši, když slyším karaimové (místo karaim), gójové (místo gojim), saducejové (místo cadokim), sefardé (místo sefardim), aškenázové (místo aškenazim), jemenité (místo temanim), samaritáni (místo šomronim nebo šomerim).

V jiných slovanských jazycích je to stejné.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 7. Srpen 2009, 00:36:03
Nevíte o kde by se daly najít informace o důvodech změny způsobu modlení? Došlo k této změně z prostorových a klimatických důvodů? Chápu, že by se židé těžko modlili naboso v době evropské zimy, a že by asi nešlo padat tváří na zem v synagogách přeplněných ghett.

Chodit bosý a padat na tvář se dělalo v Chrámu. Synagoga Chrám není, takže jeden z aktů, který měl zabránit tomu, aby se synagoga stala "vizuální" náhradou za Chrám, bylo i to, že se v synagoze stojí nebo sedí a chodí se tam v botech. Svou roli sehrálo i odlišení se od křesťanů a různých saducejských odnoží aktivních i po zničení Chrámu (tehdy nebyl problém křesťany a židy zaměnit, enycyklopedie, denominace ani nic podobného skoro neexistovalo), které si ve svých chrámech klekali na zem apod. Dnes se praktika chození na boso (nebo v nekožené obuvi) a padání na tvář praktikuje také, ale jen při zvláštních příležitostech (9. av, jom kipur).

A co dělali Izraelité v době když neměli Chrám? Nepadali náhodou také na tvář?
Proč chodí severoafričtí a blízkovýchodní židé bez bot?
Proč se jemenité modlí bez bot a proč padají na tvář i mimo 9 av a Jom Kipur?
Hlavním důvodem mělo být údajně odlišení od křesťanů (pokud si dobře pamatuji tak konkrétně od biskupů a nějaké jejich modlitby) a došlo k tomu v 10 století.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 7. Srpen 2009, 03:18:01
Třeba Doc. Phdr. Leoš Šatava, Csc používá slovo Karaimové

A karaim by nestacilo ? BTW RNDr. Hollan rika kave "cerny blivajz". Ma to podle vas status normy ?

Citovat
Slovo gójimové slyším poprvé, vždy jsem slyšel nebo četl gójové.

Moc toho nenactete, ze ? Resp. jste stastny clovek, uchylove vseho druhu slovo gojimove miluji.

Citovat
...netrhá mi uši, když slyším karaimové (místo karaim), gójové (místo gojim)

To me ano. Jak byste se tvaril na inuitovakose nebo kanadouchace ? To neni pocesteni, to je zhuverilost neznalych tupcu. A propos gojove je slovo bez hebrejskeho pluralu, takze si tam klidne svihejte plural finsky.

Citovat
...saducejové (místo cadokim), sefardé (místo sefardim), aškenázové (místo aškenazim), jemenité (místo temanim), samaritáni (místo šomronim nebo šomerim).

To uz je pocesteni, je to uplne jine slovo, jinak znejici. Navic, mate dojem, ze tam nekde v pocestesnych slovech vidite hebrejsky plural ?
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Elazar kdy 7. Srpen 2009, 07:36:31
Třeba Doc. Phdr. Leoš Šatava, Csc používá slovo Karaimové

A karaim by nestacilo ? BTW RNDr. Hollan rika kave "cerny blivajz". Ma to podle vas status normy ?


Šatava je etnolog, o hebrejštině a plurálech toho mnoho neví. Užívaný název by měl být karaité, ve starších českých textech jsou ještě kerájci.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 7. Srpen 2009, 10:53:03
Třeba Doc. Phdr. Leoš Šatava, Csc používá slovo Karaimové

A karaim by nestacilo ? BTW RNDr. Hollan rika kave "cerny blivajz". Ma to podle vas status normy ?


Šatava je etnolog, o hebrejštině a plurálech toho mnoho neví. Užívaný název by měl být karaité, ve starších českých textech jsou ještě kerájci.

Šatava používá pouze odborný termín užívaný staršími autory a to už nejspíš od 19 století. Kdysi jsem četl, že tento český výraz poprvé použil J.A.Komenský ve své latinské korespondenci. Do češtiny se to dostalo přes ruštinu ta používá výraz karaimy nejméně od 18 století, podobně tak i polština a ukrajinština používá karaimi, litevština zase karaimai, turkické jazyky původně používaly výraz karaimlar dnes asi správnější karaylar, finština karaiimit, francouzi karaimes,....
Výraz karait, karaité, karaite by měl být užívaný ve větší míře až od 60 let.
Správná forma je KARA, KARAI, KARAIM
Souhlasím, že slovo karaimové není logicky správné, ale čeština má mnoho prapodivných slov.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Elazar kdy 7. Srpen 2009, 12:03:59
Správná forma je KARA, KARAI, KARAIM
 

V hebrejštině rozhodně. V češtině se tyto tvary používat sice mohou, to není problém, ale neměly by se skloňovat.
V češtině nejužívanějš (a asi nejsprávnější) varianta je karaita, karaité. Oni sami se tak v češtině nazývají. Je to sice vzato oklikou z angličiny, ale alepsoň to není jazykový paskvil.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 7. Srpen 2009, 16:45:03
Správná forma je KARA, KARAI, KARAIM
 

V hebrejštině rozhodně. V češtině se tyto tvary používat sice mohou, to není problém, ale neměly by se skloňovat.
V češtině nejužívanějš (a asi nejsprávnější) varianta je karaita, karaité. Oni sami se tak v češtině nazývají. Je to sice vzato oklikou z angličiny, ale alepsoň to není jazykový paskvil.

Kara (singular noun), Krarai (adjective), Karaim (plural noun).

Termín karaité je sice v češtině možné použít, a vlivem angličtiny se používá, ale karaimové jej neradi používali protože má v hanlivý význam v jazycích, které užívali, tedy v turkických jazycích, kterými mluvila většina karaimů a v románských jazicích (ty užívali vyhnanci ze Španělska v Byzanci).
Slovo karaimové, karaimský,..se znalci hebrejštiny nemusí líbit, může to považovat za nelogickou pitomost, ale to je tak asi vše co s tím může dělat. Ve většině negermánských jazyků (a kromě maďarštiny) je spojení plurálu karaim a lokální koncovky pro množné číslo, tedy jakýsi double plurál správný. Podobný spor se vede i v turkických jazycích.
Pokud jsem stačil zaregistrovat, tak minimálně od konce války do revoluce se v odborné literatuře téměř výhradně používal termín karaimové, asi vliv Rusů, za války to byl vliv Němců takže se spíše používalo Karaité, karaimové, kteří unikli před bolševiky do ČSR měli v dokladech "národnost" karaimskou, zase vliv ruštiny.  ;D
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 7. Srpen 2009, 18:56:44
Nevíte o kde by se daly najít informace o důvodech změny způsobu modlení? Došlo k této změně z prostorových a klimatických důvodů? Chápu, že by se židé těžko modlili naboso v době evropské zimy, a že by asi nešlo padat tváří na zem v synagogách přeplněných ghett.

Chodit bosý a padat na tvář se dělalo v Chrámu. Synagoga Chrám není, takže jeden z aktů, který měl zabránit tomu, aby se synagoga stala "vizuální" náhradou za Chrám, bylo i to, že se v synagoze stojí nebo sedí a chodí se tam v botech. Svou roli sehrálo i odlišení se od křesťanů a různých saducejských odnoží aktivních i po zničení Chrámu (tehdy nebyl problém křesťany a židy zaměnit, enycyklopedie, denominace ani nic podobného skoro neexistovalo), které si ve svých chrámech klekali na zem apod. Dnes se praktika chození na boso (nebo v nekožené obuvi) a padání na tvář praktikuje také, ale jen při zvláštních příležitostech (9. av, jom kipur).

Myslíte tedy, že se Jemenité modlí špatně, že si pletou synagogu s Chrámem?
Proč se modlí v synagoze o Jom Kipur bez bot a proč se padá tváří na zem, když věřící nejsou v Chrámu?
Že by chtěli mít alespoň o Jom Kipur jistotu, že se modlí správně  ;D  >:D  ;D
Chápal bych kdyby se chodilo na Jom Kipur v botách jako jindy a nepadalo se na tvář stejně jako jindy, nebo aby se chodilo do synagogy naboso pořád a padalo se na tvář pořád.
Znamená to, že se buď modlí chybně všechny dny mimo Jom Kipur, nebo že se modlí špatně o Jom Kipur. Pléct si synagogu s Chrámem zrovna o Jom Kipur  ;D  :'(  >:D  ;D
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Albert Ahornchen kdy 16. Srpen 2009, 13:12:14
Rád bych znal názor Rabína na tento Karaimský text  .

Tóra, její verze, kánon a rukopisy.

Část 1. Tóra - masoretský text.

Drazí bratři a drahé sestry, studenti prvního ročníku Karaimské
Duchovní Akademie. Z předchozích lekcí jste se dozvěděli, že jak
středověké muslimské zdroje (10 století), tak texty "ruských" karaimů
z počátku 20. století, nás informují o tom, že karaimské Písmo Svaté
se skládá z 24 biblických knih - z Tóry (Pět Knih Mojžíšových) a 19
knih proroků.
Na rozdíl od prorockých knih, byla kompletní Tóra (což znamená Zákon,
Učení, Předpis) obdržena a zapsána Mojžísem na Hoře Sinaj. Tóra
Mojžíšova, jak je uvedeno v přímo Písmu Svatém, je - "jasná (bez
skrytých významů), úplná a dokonalá". Od pradávna bylo Písmo Svaté
čteno nahlas - proto se hebrejská Bible (jejíž základní částí je Tóra)
označuje také jako MIKRA, tedy "text, určený pro veřejné hlasité
čtení". Slovo MIKRA je odvozené od kořene KRA - číst, a má stejný
kořen se slovem karaim - ten kdo čte Písmo Svaté, či arabským slovem
Korán.
Kasuistické interpretace textu Tóry vytvořené farizejskými rabíny a
křesťanskými scholastickými teology záměrně přeměnily jednoduchý,
jasný a dokonalý význam Písma Svatého (jeho pokyny a zákony) v jakési
nepřehledné bludiště.
Při čtení Tóry, bychom my karaimové, neměli zapomínat, na to kdo
vlastně obdržel původní text - byli to negramotní otroci - hebrejští
kočovníci, kteří žili podobným životem jako dnešní Beduíni. Proto je
jasné, že text Tóry čtený Lidu Israele nahlas, musel být jasný a
jednoznačný, aby byl těmto starověkým kočovníkům srozumitelný.
Na rozdíl od eposů, legend a příběhů jiných národů, které se později
staly součástí světové literatury, nebyla Tóra nikdy folklórem (což
popírá např. Frazer), ale Písmem, které se stalo Svatou historií
lidstva (a to bez ohledu na Darwina, Freuda, Marxe a Stalina), kterou
více či méně uznává veškeré civilizované lidstvo do dnešní doby.
Síla a velikost Tóry není v její složitosti a komplikovanosti, jak se
snaží tvrdit farizejští rabíni, kteří jí popisují jako jakýsi
labirint, kterým lze projít jen s jejich pomocí, či křesťané, kteří jí
považují za pouhou teorii, kterou není v praxi možné následovat.
Vše je ale přesně naopak: síla a velikost Tóry, je ve velmi
jednoduchém a (starověkým Izraelitům) srozumitelném jazyce (problém
pro dnešního čtenáře je spíše v neznalosti reálií biblické doby, a
přesného významu všech slov biblické hebrejštiny) hluboké a věčné
pravdy.
Principy Tóry týkající se spravedlnosti (CEDAKA) pro všechny, a
spravedlivého procesu (MIŠPAT) pro každého (od velekněze po prostého
člověka, od krále po bezzemka) se staly základem lidské morálky a
práva.
Úkolem karaima je, aby pomocí filologických a racionalistických metod
porozuměl přesnému smyslu Tóry a jejímu originálnímu jazyku, tak jako
Tóře rozuměli starověcí Israelité.
Karaimové vždy tvrdili: pokud připustíme tvrzení talmudistických
rabínů, že na Hoře Sinaj nebyla předána jedna Tóra, ale dvě Tóry -
Tóra písemná a jakási Tóra ústní - znamená to, že připouštíme, že Bůh
nebyl schopen se zcela vyjádřit v jednom textu. O druhé, tzv. Ústní
Tóře, do doby než se (krátce před počátkem křesťanské éry) objevili
farizejové, samozřejmě, nikdo neslyšel.
Judejci, kteří se vrátili z babylónského zajetí do Svaté Země (v 5.
století před občanským letopočtem), a ve Svaté Zemi žijící Samařané
(severoizraelské kmeny a navrátilci z asyrského vyhnanství), neřešili,
zda jedna či druhá verze Tóry je pravá a druhá ne, pouze se
dohadovali, která verze Sinajského Zjevení, zapsaného Prorokem proroků
Mojžíšem je přesnější. Názory, se lišily především ve věci centrálního
duchovního centra Svaté Země. Bylo obtížné se shodnout, zda je
duchovním centrem Šekem/hora Gerizím či Šilo (spor o to, kde má být
umístěn Aron ha-Kodeš), a později - po návratu Judejců, se řešil spor,
zda má být duchovním centrem Šekem/Gerizím či Jeruzalém/Sijon.
Podle Samaritánů je ustředním duchovním centrem Izraele hora Gerizím
poblíž Šekemu (Gerizím i Šekem zmiňuje jak samaraitánská, tak judejská
Tóra), zatímco podle Judejců je to Jeruzalém a hora Sijon (není zmíněn
ani v samaritánské, ani v judejské Tóře). Spor byl veden hlavně o to,
zda je hora Gerizím (podle samaritánské Tóry)/ hora Ebál (podle
judejské Tóry)/resp. Šekem místem, které Bůh vyvolil (BaCHaR) jako
místo, kde bude přebývat Jeho Jméno, nebo zda bylo toto místo pouze
krokem na cestě k jeruzalémskému Chrámu na hoře Sijon, tedy na místě
které si JHVH vybere (interpretace judejských proroků).
Ale až představitelé farizejů, toužící ovládnout všechen Lid Izraele
(v době před, a po vzniku křesťanství), se rozhodli udělat něco do té
doby neslýchaného, začali tvrdit, že Bůh dal předkům jejich vůdců
jakousi další ústní Tóru, která byla údajně předávána rabíny z
generace na generaci již od doby Mojžíše. Mojžíš měl podle
farizejských rabínů, obdržet tzv. Ústní Tóru spolu s psanou Tórou na
hoře Sinaj.
Informace o rabínských úpravách zákona Mojžíšova získáváme od
samotných rabínů: farizejského rabi Akivu (přelom 1 a 2 století
občanského letopočtu), údajně navštívil Mojžíš a ptal se ho, co se to
vlastně učí jeho žáci. "Tvojí Tóru!" odpověděl farizej Akiva. Z této
talmudistické historky je zřejmé, že Mojžíš nebyl schopen v učení
farizejských rabínů rozpoznat svůj vlastní text!
Talmudističtí rabíni záměrně měnili Tóru tak, aby byla účinným
nástrojem duchovní a ekonomické kolonizace jejich komunit! Farizejská
ideologie se stala nejrozšířenějším náboženským směrem mezi židy,
pouze díky spolupráci farizejských rabínů s římskými okupanty v
počátcích křesťanské éry. Pokud přijmeme tvrzení rabínů, že jejich
Mišna a Talmud (a další postbiblické práce Velké Synagogy) jsou
inspirovány Bohem, jak potom vysvětlíme, že téměř ke každému problému
existují minimálně dvě vzájemně si odporující, nebo se vzájemně
popírající rabínská stanoviska, a to od doby kdy Talmud začal být
rabíny sepisován, až po současnost.
Různé názory mezi námi karaimy, lze vysvětlit tak, že nejsme proroci,
ale pouze lidé, pozorně a důkladně studující text Písma Svatého. Naše
závěry jsou založeny na metodách filologických, gramatických, na
znalostech dobových reálií, na znalosti textu a hlavně na základě
zdravého rozumu. To je důvodem, proč jsou naše výklady Písma Svatého
odlišně od výkladů "vševědoucích" a "všehoznalých" farizejských
rabínů.
Vše na světě, kromě Jedinného Boha a Jeho absolutní Pravdy a
Spravedlnosti, bylo stvořeno.
Bůh je Jediný, a Jeho Pravda je také pouze jedna, proto je nesmyslné,
aby Bůh dával svému lidu rozporuplná a vzájemně se popírající
nařízení! Rabíni tvrdí, že jejich moudra mají stejnou váhu jako
biblická Proroctví, ale jejich pokyny komunitám mnohdy odporují i
jasnému a pochopitelnému textu Tóry. Dokonce i svaté knihy rabanitů -
Jeruzalémský a Babylónský Talmud, si velmi často vzájemně odporují ve
věcech halachických, právních i etických. Rabíni tvrdí, že
společenství rabínů - Velká Synagoga/Sinedrion má stejnou autoritu
jako Proroci. Naopak karaimové považují své duchovní představitele a
učence, pouze za odborníky, kteří pomáhají ostatním, orientovat se v
Písmu Svatém a Písmo Svaté pochopit. Autoři Talmudu také tvrdí, že
trestem za nedodržování předpisů Tóry je mrskání, zatímco trestem za
nesplnění rabínského předpisu je trest smrti!
Pokud tvrdíme, že Tóra je jediná, může nás překvapit otázka: zda jedna
jediná Tóra může existovat v několika verzích? A zda je možné tvrdit,
že je jedna z verzí Tóry autentická, zatímco ty ostatní jsou
neautentické?
K těmto otázkám se váží další důležité otázky: Které knihy 19 proroků
tvoří spolu s Tórou karaimské Písmo Svaté? Může být přesně definován
kánon, nebo to není možné vzhledem k různorodosti biblických textů?
Který text Tóry je ten správný, a které knihy Proroků je možné zařadit
do kánonu?
Odpovědi na tyto zdánlivě jednoduché otázky, ale jednoduché nejsou.
Za nejstarší, do dnešní doby užívané verze (jedné) Tóry považujeme
verzi masoretskou, která zůstala zachována díky karaimské rodině ben
Ašer, a verzi samaritánskou, která je užívána etno-konfesionální
komunitou Samaritánů. Souběžně s těmito dvěma verzemi Tóry, existují
další dvě starobylé a autentické verze, a to Septuaginta, která
vznikla v západní helenizované diaspoře (jejíž kánon obsahuje více
knih, než kolik obsahuje text masoretský) a biblické texty z Kumránu,
které vznikly ve Svaté Zemi a dnes jsou známé jako svitky od Mrtvého
moře. Nesmíme zapomenout ani na další dvě verze, a to na aramejský
překlad Bible - Pešita, a na etiopskou verzi Bible - Orit, která
obsahuje největší počet posvátných knih.
Od těchto knih - kanonických (které byly přijaty všemi) a apokryfů
(které přijala jen část věřících) - je nutné oddělit knihy novější,
více či méně kontroverzní, tzv. pseudoepigrafy, jejichž autoři dávají
postavám Písma Svatého jasná poslání, jednoznačné výroky a skutky.
Tyto knihy, které se objevily v židovském a křesťanském prostředí na
přelomu dvou tisíciletí, jsou poměrně daleko od litery a ducha Písma
Svatého, a nebyly přijaty jako kanonické ani jednou skupinou věřících.
Pseudoepigrafy - jsou pouhou literaturou (i když duchovní).
Nesmíme zapomenout ještě na jeden druh historek o biblických hrdinech,
a to na rabínské midraše. Midraše jsou specifickou formou legend a
pohádek, které vytvořili rabíni, s cílem potvrdit svůj monopol na
interpretaci Písma Svatého, a na interpretaci života a skutků postav z
Písma Svatého.
Které knihy by tedy pro nás karaimy, měly být svaté? Bez váhání můžeme
vyloučit pseudoepigrafy a midraše, jedná se o sektářskou nebiblickou
literaturu.
Po našem seznámení se s kánonem protestantů a židů Svaté Země (Tóra,
Proroci a Spisy - 39 knih), a kánonem helenizovaných židů, katolíků a
pravoslavných (Tóra, Proroci, Spisy a apokryfy), začneme Tórou, která
je základem naší víry.
Masoretskou verzi Tóry (za jejiž uchování vděčíme karaimské rodině ben
Ašer) můžeme považovat za kanonickou verzi Judského království a
Jeruzalémského Chrámu.
Jako Masorety označujeme skupinu znalců Bible a profesionálních
přepisovačů biblických textů, kteří dali ve středověku (mezi 6 a 10
století občanského letopočtu) konečnou podobu všem textům hebrejské
Bible (39 knih), které jsou do dnešní doby užívány v originální
hebrejské verzi jako kanonické ve všech židovských synagogách, a v
překladech do národních jazyků je používají protestantské církve (i
někteří katolíci). Masoretská verze hebrejské Bible, pravděpodobně
vycházející z konečné konsonátní verze užívané do 2. století
občanského letopočtu, se mírně liší od ostatních hebrejských verzí,
tedy od biblických textů nalezených v Kumránu a samaritáské verze,
liší se i od nejstaršího řeckého překladu Septuaginty. Pravdou je, že
při citování pasáží Písma Svatého, Evangelia užívají text podobný
Septuagintě a kumranským textům. Masoretská verze Písma Svatého se do
jisté míry liší od ostatních třech verzí - samaritánské, kumránské a
Septuaginty. V minulosti existovaly tři školy masoretů - dvě ve Svaté
zemi a jedna v Babylonu (kde byla velká židovská diaspora). Babylonská
masoretská škola se stala autoritativní zejména pro jemenské židy.
Většina synagog (a po nich i protestantské církve) přijala jako
autoritativní syro-palestinskou masoretskou školu. Texty tiberiadské
masoretské školy (spojované zejména s karaimskou rodinou ben Ašer), se
staly vzorem pro texty hebrejské Bible, podle těchto textů se opisjí
kopie Písma Svatého do dnešní doby! Dokonce i takový oponent karaimů
jako byl Maimonides (Rambam) tvrdil, že karaimové se sice ve všem
mýlí... , ale zasloužili se o záchranu nejpřesnější verze TaNaCHu -
kompletního masoretského kánonu. Cílem masoretů bylo zachovat co
nejpřesnější biblický text, odstranit všechny chyby a nepřesnosti,
které se nahromadily v průběhu staletí přepisováním textu. Stejně
důležitým cílem masoretů bylo uchování tradice správného čtení
biblického textu, v době kdy byla biblická hebrejština již nahrazena v
každodenním životě různými (hebrejštině příbuznými) semitskými jazyky:
nejdříve aramejštinou, a po nástupu islámu pak arabštinou.
Proto masoreti doplnili hebrejský konsonantní text Písma Svatého
(zaznamenané byly souhlásky, výslovnost však zaznaménána nebyla),
samohláskovými znaménky - punktací hebr. nekudot a dokonce i
kantilačními znaménky, které jsou jedním z nejvíce sofistikovaných
systémů záznamu melodie, intonace a výslovnosti pro hlasité čtení
textů Písma Svatého.
Aleppský Kodex (Aleppo Codex) - Keter Aram Cova (přibližně z roku 920
občanského letopočtu) z karaimské kenasy/synagogy v Jeruzalémě, který
je dnes uložen v jeruzalémském Paláci knihy, Codex Leningradendsis /
Petropolitanus (přibližně 1008 občanského letopočtu) objevený a do
Petrohradu dovezený karaimským chachamem a sběratelem starožitností
Abrahamem Firkovičem i Codex Cairensis (kolem roku 895 občanského
letopočtu) představují nejkomplexnější a nejstarší rukopisné verze
masoretského textu, které jsou spojeny s mnohaletou činností několika
generací rodiny ben Ašer - Moše a Aron ben Ašer. Všechny vědecké
publikace textu Písma Svatého vycházejí z těchto třech rukopisů.
Rodina ben Ašer byla rodinou karaimskou (což je zdrojem vzteku
středověkých i dnešních farizejů), a všechny tři jimi vypracované
rukopisy Písma Svatého považují za kanonický text jak farizejští židé
- rabanité, tak i protestantské církve a část katolíků. Na základě
biblického textu je dnes již nemožné určit zda středověcí
blízkovýchodní karaimové přijali text Písma Svatého od farizejů, ten
pak zbavili pravopisných chyb a doplnili punktací a kantilací, nebo
naopak zda se farizejové dostali k tomuto textu až po té co byl
karaimy opraven. Je možné, že nám karaimům v budoucnu poskytne odpověď
na tuto otázku další rozvoj vědeckých textologických medot. Každopádně
masoretský text byl textem posvátným a kanonickým v Judě a v
jeruzalémském Chrámu, tedy mezi obyvateli jižního království, které
vzniklo po rozpadu jednotného království králů Davida a Šalamouna (po
smrti krále Šalomouna v 10 století před občanským letopočtem).
Podle některých vědeckých teorií a dokonce i podle textů Talmudu, je
potřeba hledat zdroje masoretských textů v okruhu Ezry a Nehemii
(kteří se přivedly judejské vyhnance z babylonského zajetí v 5 nebo 4.
století před občanským letopočtem a iniciovali výstavbu druhého
jeruzalémského Chrámu) a jejich škol v Babylonii.
Většina karaimů Blízkého Východu přijala masoretský Ezrův text ve
verzi rodiny ben Ašer, proto je možné je označovat za duchovní syny
Ezry-písaře a jeho školy. Podle vědců 18. století (např. Richarda
Simona) si pouze blízkovýchodní karaimové uchovali učení Ezry a jeho
školy v původní formě (na rozdíl od krymských karaimů, kteří odvozují
svůj původ od severoizraelských kmenů, to potvrdily i výzkumy
A.Firkoviče a G.Peringera).
Je velmi pravděpodobné, že část žáků Ezry a Nehemii zůstala v
Babylonii a Persii a nevrátila se zpět do Jeruzaléma. Ti se pak stali
základem hnutí karaimů-antitalmudistů Domu Anana ben Davida.
Podle cestovatelů (do 12. století), alespoň část východoevropských
karaimů nikdy neslyšela o Talmudu a farizejích, a to jednoduše proto,
že jejich předci přišli do oblasti Velké Stepi, dlouho před tím, než
vznikla v Syro-Palestině a Babylonii kacířská sekta farizejů. Později
se ale východoevropští karaimové sjednotili s Domem Anan ben Davida a
přijali jejich anti-talmudistická stanoviska.

Gersom Qiprisçi, chacham ruských karaimů
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 16. Srpen 2009, 19:09:25
Jojo, heretici splacaji pate pres devate, maji plno faktografickych chyb, skoro mam dojem, ze to psal Semin po 12 pivech :-[
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Elazar kdy 16. Srpen 2009, 19:45:14
Rád bych znal názor Rabína na tento Karaimský text  .

Rád bych znal alepsoň jednoho z pěti česky mluvících rabínů, který bude chtít tyto nenávistné tlachy číst a kterému bude stát za to se k nim vyjadřovat.


Jojo, heretici splacaji pate pres devate, maji plno faktografickych chyb, skoro mam dojem, ze to psal Semin po 12 pivech :-[

 ;) Má konspirační teorie říká, že tzv. čeští karaité jsou nejspíš poměrně mazaní nacisté (mají mezi sebou i velmi vzdělaná individua), případně nějací hodně radikální křesťané či muslimové, jejichž úkolem je zasít co nejvíc nenávisti mezi židy samotné.
Vypadá to velmi úsměvně, ale jejich způsob vyjadřování a demagogie textů je neuvěřitelná. Stačí si porovnat tyto tzv. karaitské texty s texty o Talmudu z národního odporu nebo Semínova institutu sv. Josefa. Stejný slovník, stejná dikce, stejné lži a stejně překroucená fakta, stejná nenávist.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 16. Srpen 2009, 21:52:07

Byli Saducejové mazaní nacisté, radikální křesťané, muslimové, nebo čeští karaité?  ;D

Rabíni nemůžou přece psát reakce, protože musí studovat hluboké myšlenky svých učitelů o rozměrech Pekla a Ráje, o počtu žab v Egyptě, o počtu stromů v rohu Ráje, o kolik věděl Akiva více než Mojžíš nebo dokonce rozhodovat o tak závažných problémech jako kolik kapek mléka může kápnout do boršče a zda je možné v případě ohrožení života utrhnout toaletní papír i v době Šabatu.  >:(   >:D  >:(
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 17. Srpen 2009, 07:15:39
nebo dokonce rozhodovat o tak závažných problémech jako kolik kapek mléka může kápnout do boršče

Rekl bych 1/60 pomeru o varenemu objemu hrnce  ;)

Citovat
a zda je možné v případě ohrožení života utrhnout toaletní papír i v době Šabatu.  >:(   >:D  >:(

No tak to uz je obycejna provokace, odpoved zna kazde dite. Ovsem nikterak me neprekvapuje, ze vy ne  :P >:D
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Elazar kdy 17. Srpen 2009, 09:20:50

Byli Saducejové mazaní nacisté, radikální křesťané, muslimové, nebo čeští karaité?  ;D


Proč do toho pleteš Saduceje? Ti s tímhle těžko mají cokoli společného.
Zato ty jsi demagog a provokatér, který by do onoho vzorku populace klidně patřit mohl - takže mou konspirační terii jen potvrzuješ  ;D
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 17. Srpen 2009, 11:11:22
nebo dokonce rozhodovat o tak závažných problémech jako kolik kapek mléka může kápnout do boršče

Rekl bych 1/60 pomeru o varenemu objemu hrnce  ;)[/size]
Citovat
a zda je možné v případě ohrožení života utrhnout toaletní papír i v době Šabatu.  >:(   >:D  >:(

No tak to uz je obycejna provokace, odpoved zna kazde dite. Ovsem nikterak me neprekvapuje, ze vy ne  :P >:D[/size]

To je přesně to co píšu, rabín musí počítat objem bořče a trojčlenkou přepočítak kolik je šedesátina objemu, pak zjišťovat objem kapek mléka. A to je dost těžká lopota.

Pak musí posoudit, zda se opravdu jednalo o ohrožení života, a jestli bylo možné toaletní papír utrhnout, nebo zda za utrhnutí hrozí narušiteli peklo!  >:(

To jsou závažné teologické problémy, a prosím reba Vadera aby je nezlehčoval!  >:(  :(   >:(
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 17. Srpen 2009, 11:24:22

Byli Saducejové mazaní nacisté, radikální křesťané, muslimové, nebo čeští karaité?  ;D


Proč do toho pleteš Saduceje? Ti s tímhle těžko mají cokoli společného.
Zato ty jsi demagog a provokatér, který by do onoho vzorku populace klidně patřit mohl - takže mou konspirační terii jen potvrzuješ  ;D[/size]

Rebe Eleazare vy chcete omlouvat deset severoizraelských kmenů, Samaritány, Saduceje, Kumranity, Nazarence,.... ale to je velká chyba! To oni byli první mazaní a zakuklení nacisté, kteří chtěli rozdělit jednotný židovský lid. To už oni tahali za nitky celosvětového protižidovského spiknutí, a jejich pohrobci (hlavně ti čeští) ovládají Izrael a židovské komunity diaspory!  >:(  :(  >:(
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Elazar kdy 17. Srpen 2009, 12:15:15
Holubi, petahyah, holubi...
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 17. Srpen 2009, 15:13:32
Holubi, petahyah, holubi...

To má být jako nějaké heslo zakulených nacistů, radikálních katolíků a muslimů, kteří chtějí rozeštvat jednotný židovský lid?  ;D  >:D  ;D
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 17. Srpen 2009, 17:18:39
Tady orel, tady orel, jak me slysite holube ?  ;D
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: lechem kdy 17. Srpen 2009, 18:01:30
Už chybí jen: "Volám mýdlo, ručník končí".  :D

Ale holuby jsem také nepochopil.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Elazar kdy 17. Srpen 2009, 19:24:47
To aby si petahyah kvůli vysedávání a vypisování svých osvícených mouder pak zase nestěžoval, že nestihl nakrmit holuby. ;D
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 17. Srpen 2009, 20:13:33
To aby si petahyah kvůli vysedávání a vypisování svých osvícených mouder pak zase nestěžoval, že nestihl nakrmit holuby. ;D

Vše má svůj čas, to platí jak pro moudra rabínů, tak pro krmení holubů. Obé je stejně inspirující!  >:(  :(  >:(
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Eva kdy 18. Srpen 2009, 11:20:42
Už chybí jen: "Volám mýdlo, ručník končí".  :D

Ale holuby jsem také nepochopil.

Ste na tom dobre a nie ako ja, niekolko prispevkov je pre mna nezrozumitelnych (myslela som si ze to snad je problem v jazyku) :'(
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 18. Srpen 2009, 15:25:30
Ste na tom dobre a nie ako ja, niekolko prispevkov je pre mna nezrozumitelnych (myslela som si ze to snad je problem v jazyku) :'(

To nic, pani Magdo, jde o hlasky bud obecne zazite, nebo (mydlo, rucnik) legendarni hlasku z filmu  ;)
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Eva kdy 18. Srpen 2009, 17:13:00
To nic, pani Magdo, jde o hlasky bud obecne zazite, nebo (mydlo, rucnik) legendarni hlasku z filmu  ;)
p. Vader-to je v poriadku, beriem to s humorom ;)
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 19. Srpen 2009, 11:11:26
Rebe Eleazare proč omlouváte deset severoizraelských kmenů, Samaritány, Saduceje, Kumranity, Nazarence,.... to je velká chyba! To severoizraelské kmeny, Samaritáni, Saducejové, Kumranité, Nazarenci byli první mazaní a zakuklení nacisté, kteří chtěli rozdělit jednotný židovský lid. To už oni tahali za nitky celosvětového protižidovského spiknutí, a jejich pohrobci (hlavně ti čeští) ovládají Izrael a židovské komunity diaspory! To oni byli první průkopníci celosvětového antisionistického a antižidobolševického spiknutí.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 19. Srpen 2009, 23:32:09
Rád bych znal názor Rabína na tento Karaimský text  .

Tóra, její verze, kánon a rukopisy.

Část 1. Tóra - masoretský text.

Drazí bratři a drahé sestry, studenti prvního ročníku Karaimské
Duchovní Akademie. Z předchozích lekcí jste se dozvěděli, že jak
středověké muslimské zdroje (10 století), tak texty "ruských" karaimů
z počátku 20. století, nás informují o tom, že karaimské Písmo Svaté
se skládá z 24 biblických knih - z Tóry (Pět Knih Mojžíšových) a 19
knih proroků.
Na rozdíl od prorockých knih, byla kompletní Tóra (což znamená Zákon,
Učení, Předpis) obdržena a zapsána Mojžísem na Hoře Sinaj. Tóra
Mojžíšova, jak je uvedeno v přímo Písmu Svatém, je - "jasná (bez
skrytých významů), úplná a dokonalá". Od pradávna bylo Písmo Svaté
čteno nahlas - proto se hebrejská Bible (jejíž základní částí je Tóra)
označuje také jako MIKRA, tedy "text, určený pro veřejné hlasité
čtení". Slovo MIKRA je odvozené od kořene KRA - číst, a má stejný
kořen se slovem karaim - ten kdo čte Písmo Svaté, či arabským slovem
Korán.
Kasuistické interpretace textu Tóry vytvořené farizejskými rabíny a
křesťanskými scholastickými teology záměrně přeměnily jednoduchý,
jasný a dokonalý význam Písma Svatého (jeho pokyny a zákony) v jakési
nepřehledné bludiště.
Při čtení Tóry, bychom my karaimové, neměli zapomínat, na to kdo
vlastně obdržel původní text - byli to negramotní otroci - hebrejští
kočovníci, kteří žili podobným životem jako dnešní Beduíni. Proto je
jasné, že text Tóry čtený Lidu Israele nahlas, musel být jasný a
jednoznačný, aby byl těmto starověkým kočovníkům srozumitelný.
Na rozdíl od eposů, legend a příběhů jiných národů, které se později
staly součástí světové literatury, nebyla Tóra nikdy folklórem (což
popírá např. Frazer), ale Písmem, které se stalo Svatou historií
lidstva (a to bez ohledu na Darwina, Freuda, Marxe a Stalina), kterou
více či méně uznává veškeré civilizované lidstvo do dnešní doby.
Síla a velikost Tóry není v její složitosti a komplikovanosti, jak se
snaží tvrdit farizejští rabíni, kteří jí popisují jako jakýsi
labirint, kterým lze projít jen s jejich pomocí, či křesťané, kteří jí
považují za pouhou teorii, kterou není v praxi možné následovat.
Vše je ale přesně naopak: síla a velikost Tóry, je ve velmi
jednoduchém a (starověkým Izraelitům) srozumitelném jazyce (problém
pro dnešního čtenáře je spíše v neznalosti reálií biblické doby, a
přesného významu všech slov biblické hebrejštiny) hluboké a věčné
pravdy.
Principy Tóry týkající se spravedlnosti (CEDAKA) pro všechny, a
spravedlivého procesu (MIŠPAT) pro každého (od velekněze po prostého
člověka, od krále po bezzemka) se staly základem lidské morálky a
práva.
Úkolem karaima je, aby pomocí filologických a racionalistických metod
porozuměl přesnému smyslu Tóry a jejímu originálnímu jazyku, tak jako
Tóře rozuměli starověcí Israelité.
Karaimové vždy tvrdili: pokud připustíme tvrzení talmudistických
rabínů, že na Hoře Sinaj nebyla předána jedna Tóra, ale dvě Tóry -
Tóra písemná a jakási Tóra ústní - znamená to, že připouštíme, že Bůh
nebyl schopen se zcela vyjádřit v jednom textu. O druhé, tzv. Ústní
Tóře, do doby než se (krátce před počátkem křesťanské éry) objevili
farizejové, samozřejmě, nikdo neslyšel.
Judejci, kteří se vrátili z babylónského zajetí do Svaté Země (v 5.
století před občanským letopočtem), a ve Svaté Zemi žijící Samařané
(severoizraelské kmeny a navrátilci z asyrského vyhnanství), neřešili,
zda jedna či druhá verze Tóry je pravá a druhá ne, pouze se
dohadovali, která verze Sinajského Zjevení, zapsaného Prorokem proroků
Mojžíšem je přesnější. Názory, se lišily především ve věci centrálního
duchovního centra Svaté Země. Bylo obtížné se shodnout, zda je
duchovním centrem Šekem/hora Gerizím či Šilo (spor o to, kde má být
umístěn Aron ha-Kodeš), a později - po návratu Judejců, se řešil spor,
zda má být duchovním centrem Šekem/Gerizím či Jeruzalém/Sijon.
Podle Samaritánů je ustředním duchovním centrem Izraele hora Gerizím
poblíž Šekemu (Gerizím i Šekem zmiňuje jak samaraitánská, tak judejská
Tóra), zatímco podle Judejců je to Jeruzalém a hora Sijon (není zmíněn
ani v samaritánské, ani v judejské Tóře). Spor byl veden hlavně o to,
zda je hora Gerizím (podle samaritánské Tóry)/ hora Ebál (podle
judejské Tóry)/resp. Šekem místem, které Bůh vyvolil (BaCHaR) jako
místo, kde bude přebývat Jeho Jméno, nebo zda bylo toto místo pouze
krokem na cestě k jeruzalémskému Chrámu na hoře Sijon, tedy na místě
které si JHVH vybere (interpretace judejských proroků).
Ale až představitelé farizejů, toužící ovládnout všechen Lid Izraele
(v době před, a po vzniku křesťanství), se rozhodli udělat něco do té
doby neslýchaného, začali tvrdit, že Bůh dal předkům jejich vůdců
jakousi další ústní Tóru, která byla údajně předávána rabíny z
generace na generaci již od doby Mojžíše. Mojžíš měl podle
farizejských rabínů, obdržet tzv. Ústní Tóru spolu s psanou Tórou na
hoře Sinaj.
Informace o rabínských úpravách zákona Mojžíšova získáváme od
samotných rabínů: farizejského rabi Akivu (přelom 1 a 2 století
občanského letopočtu), údajně navštívil Mojžíš a ptal se ho, co se to
vlastně učí jeho žáci. "Tvojí Tóru!" odpověděl farizej Akiva. Z této
talmudistické historky je zřejmé, že Mojžíš nebyl schopen v učení
farizejských rabínů rozpoznat svůj vlastní text!
Talmudističtí rabíni záměrně měnili Tóru tak, aby byla účinným
nástrojem duchovní a ekonomické kolonizace jejich komunit! Farizejská
ideologie se stala nejrozšířenějším náboženským směrem mezi židy,
pouze díky spolupráci farizejských rabínů s římskými okupanty v
počátcích křesťanské éry. Pokud přijmeme tvrzení rabínů, že jejich
Mišna a Talmud (a další postbiblické práce Velké Synagogy) jsou
inspirovány Bohem, jak potom vysvětlíme, že téměř ke každému problému
existují minimálně dvě vzájemně si odporující, nebo se vzájemně
popírající rabínská stanoviska, a to od doby kdy Talmud začal být
rabíny sepisován, až po současnost.
Různé názory mezi námi karaimy, lze vysvětlit tak, že nejsme proroci,
ale pouze lidé, pozorně a důkladně studující text Písma Svatého. Naše
závěry jsou založeny na metodách filologických, gramatických, na
znalostech dobových reálií, na znalosti textu a hlavně na základě
zdravého rozumu. To je důvodem, proč jsou naše výklady Písma Svatého
odlišně od výkladů "vševědoucích" a "všehoznalých" farizejských
rabínů.
Vše na světě, kromě Jedinného Boha a Jeho absolutní Pravdy a
Spravedlnosti, bylo stvořeno.
Bůh je Jediný, a Jeho Pravda je také pouze jedna, proto je nesmyslné,
aby Bůh dával svému lidu rozporuplná a vzájemně se popírající
nařízení! Rabíni tvrdí, že jejich moudra mají stejnou váhu jako
biblická Proroctví, ale jejich pokyny komunitám mnohdy odporují i
jasnému a pochopitelnému textu Tóry. Dokonce i svaté knihy rabanitů -
Jeruzalémský a Babylónský Talmud, si velmi často vzájemně odporují ve
věcech halachických, právních i etických. Rabíni tvrdí, že
společenství rabínů - Velká Synagoga/Sinedrion má stejnou autoritu
jako Proroci. Naopak karaimové považují své duchovní představitele a
učence, pouze za odborníky, kteří pomáhají ostatním, orientovat se v
Písmu Svatém a Písmo Svaté pochopit. Autoři Talmudu také tvrdí, že
trestem za nedodržování předpisů Tóry je mrskání, zatímco trestem za
nesplnění rabínského předpisu je trest smrti!
Pokud tvrdíme, že Tóra je jediná, může nás překvapit otázka: zda jedna
jediná Tóra může existovat v několika verzích? A zda je možné tvrdit,
že je jedna z verzí Tóry autentická, zatímco ty ostatní jsou
neautentické?
K těmto otázkám se váží další důležité otázky: Které knihy 19 proroků
tvoří spolu s Tórou karaimské Písmo Svaté? Může být přesně definován
kánon, nebo to není možné vzhledem k různorodosti biblických textů?
Který text Tóry je ten správný, a které knihy Proroků je možné zařadit
do kánonu?
Odpovědi na tyto zdánlivě jednoduché otázky, ale jednoduché nejsou.
Za nejstarší, do dnešní doby užívané verze (jedné) Tóry považujeme
verzi masoretskou, která zůstala zachována díky karaimské rodině ben
Ašer, a verzi samaritánskou, která je užívána etno-konfesionální
komunitou Samaritánů. Souběžně s těmito dvěma verzemi Tóry, existují
další dvě starobylé a autentické verze, a to Septuaginta, která
vznikla v západní helenizované diaspoře (jejíž kánon obsahuje více
knih, než kolik obsahuje text masoretský) a biblické texty z Kumránu,
které vznikly ve Svaté Zemi a dnes jsou známé jako svitky od Mrtvého
moře. Nesmíme zapomenout ani na další dvě verze, a to na aramejský
překlad Bible - Pešita, a na etiopskou verzi Bible - Orit, která
obsahuje největší počet posvátných knih.
Od těchto knih - kanonických (které byly přijaty všemi) a apokryfů
(které přijala jen část věřících) - je nutné oddělit knihy novější,
více či méně kontroverzní, tzv. pseudoepigrafy, jejichž autoři dávají
postavám Písma Svatého jasná poslání, jednoznačné výroky a skutky.
Tyto knihy, které se objevily v židovském a křesťanském prostředí na
přelomu dvou tisíciletí, jsou poměrně daleko od litery a ducha Písma
Svatého, a nebyly přijaty jako kanonické ani jednou skupinou věřících.
Pseudoepigrafy - jsou pouhou literaturou (i když duchovní).
Nesmíme zapomenout ještě na jeden druh historek o biblických hrdinech,
a to na rabínské midraše. Midraše jsou specifickou formou legend a
pohádek, které vytvořili rabíni, s cílem potvrdit svůj monopol na
interpretaci Písma Svatého, a na interpretaci života a skutků postav z
Písma Svatého.
Které knihy by tedy pro nás karaimy, měly být svaté? Bez váhání můžeme
vyloučit pseudoepigrafy a midraše, jedná se o sektářskou nebiblickou
literaturu.
Po našem seznámení se s kánonem protestantů a židů Svaté Země (Tóra,
Proroci a Spisy - 39 knih), a kánonem helenizovaných židů, katolíků a
pravoslavných (Tóra, Proroci, Spisy a apokryfy), začneme Tórou, která
je základem naší víry.
Masoretskou verzi Tóry (za jejiž uchování vděčíme karaimské rodině ben
Ašer) můžeme považovat za kanonickou verzi Judského království a
Jeruzalémského Chrámu.
Jako Masorety označujeme skupinu znalců Bible a profesionálních
přepisovačů biblických textů, kteří dali ve středověku (mezi 6 a 10
století občanského letopočtu) konečnou podobu všem textům hebrejské
Bible (39 knih), které jsou do dnešní doby užívány v originální
hebrejské verzi jako kanonické ve všech židovských synagogách, a v
překladech do národních jazyků je používají protestantské církve (i
někteří katolíci). Masoretská verze hebrejské Bible, pravděpodobně
vycházející z konečné konsonátní verze užívané do 2. století
občanského letopočtu, se mírně liší od ostatních hebrejských verzí,
tedy od biblických textů nalezených v Kumránu a samaritáské verze,
liší se i od nejstaršího řeckého překladu Septuaginty. Pravdou je, že
při citování pasáží Písma Svatého, Evangelia užívají text podobný
Septuagintě a kumranským textům. Masoretská verze Písma Svatého se do
jisté míry liší od ostatních třech verzí - samaritánské, kumránské a
Septuaginty. V minulosti existovaly tři školy masoretů - dvě ve Svaté
zemi a jedna v Babylonu (kde byla velká židovská diaspora). Babylonská
masoretská škola se stala autoritativní zejména pro jemenské židy.
Většina synagog (a po nich i protestantské církve) přijala jako
autoritativní syro-palestinskou masoretskou školu. Texty tiberiadské
masoretské školy (spojované zejména s karaimskou rodinou ben Ašer), se
staly vzorem pro texty hebrejské Bible, podle těchto textů se opisjí
kopie Písma Svatého do dnešní doby! Dokonce i takový oponent karaimů
jako byl Maimonides (Rambam) tvrdil, že karaimové se sice ve všem
mýlí... , ale zasloužili se o záchranu nejpřesnější verze TaNaCHu -
kompletního masoretského kánonu. Cílem masoretů bylo zachovat co
nejpřesnější biblický text, odstranit všechny chyby a nepřesnosti,
které se nahromadily v průběhu staletí přepisováním textu. Stejně
důležitým cílem masoretů bylo uchování tradice správného čtení
biblického textu, v době kdy byla biblická hebrejština již nahrazena v
každodenním životě různými (hebrejštině příbuznými) semitskými jazyky:
nejdříve aramejštinou, a po nástupu islámu pak arabštinou.
Proto masoreti doplnili hebrejský konsonantní text Písma Svatého
(zaznamenané byly souhlásky, výslovnost však zaznaménána nebyla),
samohláskovými znaménky - punktací hebr. nekudot a dokonce i
kantilačními znaménky, které jsou jedním z nejvíce sofistikovaných
systémů záznamu melodie, intonace a výslovnosti pro hlasité čtení
textů Písma Svatého.
Aleppský Kodex (Aleppo Codex) - Keter Aram Cova (přibližně z roku 920
občanského letopočtu) z karaimské kenasy/synagogy v Jeruzalémě, který
je dnes uložen v jeruzalémském Paláci knihy, Codex Leningradendsis /
Petropolitanus (přibližně 1008 občanského letopočtu) objevený a do
Petrohradu dovezený karaimským chachamem a sběratelem starožitností
Abrahamem Firkovičem i Codex Cairensis (kolem roku 895 občanského
letopočtu) představují nejkomplexnější a nejstarší rukopisné verze
masoretského textu, které jsou spojeny s mnohaletou činností několika
generací rodiny ben Ašer - Moše a Aron ben Ašer. Všechny vědecké
publikace textu Písma Svatého vycházejí z těchto třech rukopisů.
Rodina ben Ašer byla rodinou karaimskou (což je zdrojem vzteku
středověkých i dnešních farizejů), a všechny tři jimi vypracované
rukopisy Písma Svatého považují za kanonický text jak farizejští židé
- rabanité, tak i protestantské církve a část katolíků. Na základě
biblického textu je dnes již nemožné určit zda středověcí
blízkovýchodní karaimové přijali text Písma Svatého od farizejů, ten
pak zbavili pravopisných chyb a doplnili punktací a kantilací, nebo
naopak zda se farizejové dostali k tomuto textu až po té co byl
karaimy opraven. Je možné, že nám karaimům v budoucnu poskytne odpověď
na tuto otázku další rozvoj vědeckých textologických medot. Každopádně
masoretský text byl textem posvátným a kanonickým v Judě a v
jeruzalémském Chrámu, tedy mezi obyvateli jižního království, které
vzniklo po rozpadu jednotného království králů Davida a Šalamouna (po
smrti krále Šalomouna v 10 století před občanským letopočtem).
Podle některých vědeckých teorií a dokonce i podle textů Talmudu, je
potřeba hledat zdroje masoretských textů v okruhu Ezry a Nehemii
(kteří se přivedly judejské vyhnance z babylonského zajetí v 5 nebo 4.
století před občanským letopočtem a iniciovali výstavbu druhého
jeruzalémského Chrámu) a jejich škol v Babylonii.
Většina karaimů Blízkého Východu přijala masoretský Ezrův text ve
verzi rodiny ben Ašer, proto je možné je označovat za duchovní syny
Ezry-písaře a jeho školy. Podle vědců 18. století (např. Richarda
Simona) si pouze blízkovýchodní karaimové uchovali učení Ezry a jeho
školy v původní formě (na rozdíl od krymských karaimů, kteří odvozují
svůj původ od severoizraelských kmenů, to potvrdily i výzkumy
A.Firkoviče a G.Peringera).
Je velmi pravděpodobné, že část žáků Ezry a Nehemii zůstala v
Babylonii a Persii a nevrátila se zpět do Jeruzaléma. Ti se pak stali
základem hnutí karaimů-antitalmudistů Domu Anana ben Davida.
Podle cestovatelů (do 12. století), alespoň část východoevropských
karaimů nikdy neslyšela o Talmudu a farizejích, a to jednoduše proto,
že jejich předci přišli do oblasti Velké Stepi, dlouho před tím, než
vznikla v Syro-Palestině a Babylonii kacířská sekta farizejů. Později
se ale východoevropští karaimové sjednotili s Domem Anan ben Davida a
přijali jejich anti-talmudistická stanoviska.

Gersom Qiprisçi, chacham ruských karaimů

Odkud je ta lekce?
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 20. Srpen 2009, 06:55:15
Strycek Google tvrdi, ze odsud : https://groups.google.cz/group/karaitecz/web/tra-jej-verze-knon-a-rukopisy---masoretsk-text---st-1 (https://groups.google.cz/group/karaitecz/web/tra-jej-verze-knon-a-rukopisy---masoretsk-text---st-1)
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 20. Srpen 2009, 21:32:09
Strycek Google tvrdi, ze odsud : https://groups.google.cz/group/karaitecz/web/tra-jej-verze-knon-a-rukopisy---masoretsk-text---st-1 (https://groups.google.cz/group/karaitecz/web/tra-jej-verze-knon-a-rukopisy---masoretsk-text---st-1)

Díky za informaci a pozdravujte strýčka Googla.
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Vader kdy 20. Srpen 2009, 23:10:03
Díky za informaci a pozdravujte strýčka Googla.

Neni zac, jsou tam i jine texty (alespon jeden), ktery by hloubatele mohly zajimat. Ale nedoporucuju.
A propos, dovolil jsem si pozdravovat i teticku Wiki, ac se nemame moc v lasce  :)
Název: Re: O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: petahyah kdy 20. Srpen 2009, 23:31:51
Díky za informaci a pozdravujte strýčka Googla.

Neni zac, jsou tam i jine texty (alespon jeden), ktery by hloubatele mohly zajimat. Ale nedoporucuju.
A propos, dovolil jsem si pozdravovat i teticku Wiki, ac se nemame moc v lasce  :)

Na tu už jsem se díval, ale česká verze nějak nekoresponduje s anglickými, německými a francouzskými zdroji, ty jsou ale docela dobré.
Název: Re:O Karaimech a jejich náboženství - karaismu
Přispěvatel: Michal Ulvr kdy 18. Září 2014, 18:39:41
jsem názoru, že farizejský judaismus odstranil přirozené vykladače tóry -kohény a odeslal je do pozadí, namísto nich vytvořil nepřirozené vykladače tóry rabíny, kteří založili talmud


ale tóru mohou přeci vykládat jen potomci mojžíše a aharona, mají totiž s bohem přímý styk