Judaismus > Obecná náboženská debata

Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.

<< < (2/7) > >>

cogavec:
Ďáblem je myšlen satan(hebr.),sitna(ar.).Toto slovo znamená protivník,nemusí se nutně jednat o anděla.Uvedu příklad chápání tohoto slova,Ješua kdysi řekl Petrovi: "Jdi mi z cesty satane,tvé smýšlení není z Boha,ale z člověka!". Marek 8,33.Podobně je u křesťanů je nakládano se slovem ďábel.Jsou místa,kde se dá satan chápat jako anděl: Nastal pak den,kdy přišli synové Boží,aby předstoupili před Hospodina,přišel mezi ně i satan. (...wa javou bnei ha-elohim le hitjaccev´al-našem wa-javo gam ha-satan be-tocham...). Hospodin se satana zeptal:"Odkud přicházíš?"Satan Hospodinu odpověděl:"Procházel jsem zemi křížem krážem."Hospodin se satana zeptal:"Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba?Nemá na zemi sobě rovného.Je to muž bezúhonný a přímý,bojí se Boha a vystříhá se zlého."                                                                                                    Satan však Hospodinu odpověděl:"Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně?Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil,rovněž jeho dům a všechno,co má.Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla.Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno,co má,hned ti bude do očí zlořečit."Hospodin na to satanovi odvětil:"Nuže,měj si moc nade vším,co mu patří,pouze na něho ruku nevztahuj."A satan od Hospodina odešel. Jób 1,6-12.Je vidět,že satan potřebuje svolení Nejvyššího,podle toho,co se tady píše.                                                                                                                                                                                              Prorok Zecharja,Zachariáš: Potom mi ukázal velekněze Jóšuu,jak stojí před Hospodinovým poslem,a po pravici mu stál satan,aby proti němu vznesl žalobu.Hospodin satanovi řekl:"Hospodin ti dává důtku,satane,důtku ti dává Hospodin,který si vyvolil Jeruzalém.Což to není oharek vyrvaný z ohně?" Zach. 3,1-2                                                                                                                                                                       Chtěl bych poukázat ještě na jednu zajímavost,u Matouše je zmínka o pokušení Ješuy na poušti,vyberu druhou zkoušku: Tu ho vezme ďábel do svatého města,postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu:"Jsi-li Syn Boží,vrhni se dolů,vždyť je psáno:     Svým andělům dá příkaz,a na ruce tě vezmou,abys nenarazil nohou na kámen!" Matouš 4,5-6. Jedná se tu o citát z žalmu 91,uvedu ho pro srovnání:  1. Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí,přečká noc ve stínu Všemocného.     2. Říkám o Hospodinu:"Mé útočiště,má pevná tvrz je můj Bůh,v nějž doufám."     3. Vysvobodí tě z osidla lovce!!!,ze zhoubného moru.     4. Přikryje tě svými perutěmi,pod jeho křídly máš útočiště,pavézou a krytem je ti jeho věrnost.     5.Nelekej se hrůzy noci,ani šípu,který létá ve dne!,    6. moru,jenž se  plíží temnotami!!!,nákazy,jež šíří zhoubu za poledne. (Polední démon,ketev meriri).    7. Byť jich po tvém boku padlo tisíc,byť i deset tisíc tobě po pravici,tebe nestihne nic takového.     8. Na vlastní oči to spatříš,uzříž odplatu,jež stihne svévolníky!!!     9. Máš útočistě v Hospodinu,u Nejvyššího svůj domov!,     10. nestane se ti nic zlého,pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.     11. On svým andělům vydal o tobě příkaz,aby tě chránili na všech tvých cestách!!!(ki malach av jecav lach lišmorcha bechol derachecha).     12. Na rukou tě budou nosit,aby sis o kámen nohu neporanil!!!(al-kapajim jisauncha pen-tigof baeven raglecha),     13. po lvu a po zmiji šlapat budeš,pošlapeš lvíče i draka!!!(al-šachal va feten tidroch,tirmos kefir ve tanin)!     14. Dám mu vyváznout,neboť je mi oddán,budu jeho hradem,on zná moje jméno!!!     15. Až mě bude volat,odpovím mu,v soužení s ním budu,ubráním ho,obdařím ho slávou,     16. dlouhých let dopřeji mu do sytosti,ukáži mu svoji spásu.                                                                                      Ve třinástem verši je zmínka o pošlapání draka,slovo tanin se dá přeložit i jako krokodýl.A co dělá krokodýl???Číhá ve skrytu pod hladinou na svou oběť.Na vodní hladině se zrcadlí okolní svět,člověk vidí světelný odraz od zrcadla,ale nevidí,kdo je za zrcadlem.      I vojáci se maskují,a snaží se přesvědčit protivníka,že nejsou tam,kde jsou,prostě že neexistují.       

Scooolie:
Cogavec: Velmi pěkný výklad. Tedy souhlasíte s tím, že cokoliv se na světě děje, děje se z vůle Boží (ať již vyjádřené explicitně nebo mlčením)?

Iva Farkačová:
no já to tedy tak cítím. Srdcem i rozumem. Teorií i praxí v mém dosavadním životě.

cogavec:
Scooolie: Na cesty každého jsou upřeny Jeho oči,On každý krok vidí. Jób 34,21.Či-li Hospodin má vše pod kontrolou.Na jiném místě: Utištěného zachrání skrze jeho utrpení,otevře mu ucho skrze útlak. Jób 36,15. I teď v této chvíli prochází mnoho lidi na Zemi velice těžkými zkouškami,kdy se jim zdá,že žádná naděje není.                                                                      Na dalším místě: Bedlivě dbej,aby ses neobracel k ničemnosti,a nevolil ji raději než utrpení.Hle,jak nedostupný je Bůh ve své síle!Kdo je učitel podobný jemu???!!!Kdo smí dohlížet na jeho cestu?Kdo smí říci(Hospodinu):"Jednáš podle"? Jób 36,21-23       A na závěr něco pro křesťany: Pro Boží milosrdenství vás,bratři,vybízím:přinášejte sami sebe v oběť živou,svatou a Bohu milou!To ať je vaše duchovní bohoslužba.A nepřizpůsobujte se už tomuto světu,ale změňte se a obnovte svoje smýšlení,abyste dovedli rozeznat,co je vůle Boží!!!,co je dobré,bohulibé a dokonalé. Řím.12,1-2  :) >:D

dany:
Nezda vsa mi,ze Elihu je vhodnou odpovedou na dotaz Scoolieho.
Job,,34,21,ze,,vidi",nemozem akosi precitat,ze sa deje nieco z Jeho vole.Nasledny vers tak isto.
Na vers 36,21-23,tak Abraham urobil opak,pohandloval o Sodomu a Gomoru.
Elihu chapal zrejme dost,ale(zrejme nevedel dost!).....mohol pomoct Jobovi?Casto si ,,dovolujeme"hovorit za Hospodina a vkladat mu do ust svoje slova(Jer.23,16).
Elihu sa odvolava na duchovny vhlad od Hospodina(32,8),dava Jobovi do ust slova,,rydzi som ,bez uhony"33,9 ale Job vravel jasne,ze netrva na tom,ze je ,,bezhriesny"Job 13,26.
Skor by vyznel Iz 46,10,,Ja od pociatku oznamujem koniec a oddavna ,co sa len stane.Hovorim:,,Moja vola sa stane,urobim vsetko,co sa mi chce."

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Navštívit plnou verzi