Judaismus > Obecná náboženská debata

Noachitské příkazy

(1/2) > >>

Jeled:
V knize „Stezka Tóry“ (Praha: P3K, 2008) je na str. 68-69 napsáno:„V první kapitole traktátu Avoda zara (3a) řekl rabi Meir: „Dokonce i Nežid, pokud se zabývá Tórou, je roven veleknězi.“ Rabi Meir se domníval, že Nežid ačkoliv není na rozdíl od velekněze svatý svým rodem, může mít stejně důstojné postavení, pokud se zabývá Tórou. (Talmudický komentář Tosfot vysvětluje, že se jedná o Nežida, který se zabývá sedmi příkazy, které Bůh přikázal všem Noachovým potomkům.)“

K této pro mě zajímavé informaci bych měl pro všechny, kdo jsou znalejší, tyto otázky:

1. Nachází se na území ČR takovýto Nežid, který je židovskými komunitami uznáván za výše uvedeného Nežidovského učence?

2. Pokud se má Nežidovský učenec zabývat pouze sedmi příkazy, které Bůh přikázal všem Noachovým potomkům, z jakých zdrojů má čerpat podklady pro své studium?

achab:
be*H


Mládenče "jelede" - zkus třeba tohle :O))
https://www.chewra.com/keshetnew/kweb/kategorie.aspx?kid=65

Jeled:
Tak jsem to zkusil, ale místo odpovědí na mé původní otázky mám spíš další otázky.
 
V článku "Sedm micwot Bnej Noach – Sedm "noachidských" Pokynů" je totiž zmínka o tom, že podle tradice "hoden smrti je i ten z AKUMIM (nežidů), kdo studuje Tóru. Neměl by se jí věnovat s výjimkou výše uvedených sedmi micwot. Dále, bude-li AKUM slavit šabat – dokonce i v jiný den sobotní den, je vinen smrtí. Proč se domníváme, že Jisroel nemá tlumočit tajemství tóry akumim? Neboť jest psáno: H-spodin zvěstuje své slovo Jaakovovi, ustanovení svá a soudy Jisroelovi … /ps 147:19/".
 
Kdyby tomu tak mělo být, jak může AKUM (nežid) rozpoznat, kdy se text Tóry "sedmi micwot" týká a kdy již ne? Vždyť v článku se dále píše, že "sedmi micwot" se týká v podstatě "celý tarjag s výjimkou těch několika desítek "echt židovských" liturgicko-korbanových pokynů" mezi něž patří "pesach, Jisroelovy svátky a "výročí", otázky rituální kvalifikace vstoupit do Chrámu a symbolického Chrámu".
 
A jestliže "H-spodin zvěstuje své slovo Jaakovovi, ustanovení svá a soudy Jisroelovi", nemá Jisroel napodobovat H-spodina a totéž činit vůči AKUMIM? Vždyť Moše řekl Jisroeli toto: "Vizte, učil jsem vás ustanovením a právům, jak mně byl přikázal Hospodin, Bůh můj, abyste tak činili ve středu země, kamž přicházíte, abyste ji zaujali. Ostříhejte tedy a konejte je, neboť to jest moudrost vaše a rozumnost vaše před očima národů, kteří uslyšíce všechna ustanovení tato, řeknou: "Věru, lid moudrý a rozumný jest tento veliký národ!"  Neboť kde jest národ veliký, jemuž bohové jeho jsou tak blízcí jako Hospodin, Bůh náš, kdykoli ho voláme.  A kde jest národ veliký, který má ustanovení a práva (tak) spravedlivá, jako celá tato nauka (tóra), kterou dnes vám předkládám." (Deuteronomium 4:5-8, Sicher) Jak by mohli AKUMIM uslyšet, když by jim Jisroel netlumočil tajemství Tóry?

talarich:
Vím, že se to primárního dotazu netýká, ale byl bych opatrný tvrdit, že AKUMIM nesmí slavit shabbat nebo že jsou snad za to hodni smrti. V Tenachu je zmínka opačná.

zoom:
1. Domnívám se, že takový učenec na území ČR existuje, nejsem si ale jistá, zda židovské obce a jejich představitelé v ČR jsou schopni a ochotni se touto otázkou zabývat.
2. Myslím, že Talmud a Šabat jsou jako lék, který je určen tomu pro nějž je vhodný, proto židům je ku prospěchu jiným může skutečně i ublížit. Vše je otázka míry a Božího milosrdenství s tím, kdo by se přiblížil k zákazu.   

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Navštívit plnou verzi